Pactum Jeugd- en Opvoedhulp - Burgemeester Dijckmeesterweg 41

3/5 based on 5 reviews

Contact Pactum Jeugd- en Opvoedhulp

Address :

Burgemeester Dijckmeesterweg 41, 7201 AK Zutphen, Netherlands

Postal code : 7201
Website : https://pactum.org/
Categories :
City : Zutphen

Burgemeester Dijckmeesterweg 41, 7201 AK Zutphen, Netherlands
I
Its Thomas on Google

e
eric klis on Google

M
Malou Van der leeden on Google

Geen chocolade. Het ergste ooit. Geen overleving mogelijk
g
gino on Google

Niet leuk ze zijn hartstikke streng en ze verpesten meer dan dat ze denken aan de jongeren er zijn meerdere jongeren die niet gelijk worden behandeld
Not nice they are very strict and they ruin more than they think about the young people there are several young people who are not treated equally
G
Google Gids Nederland on Google

Er is nog veel te leren. De buocratie staat onze hulpverleners en hulp behoevenden flink in de weg. En de dupe zijn die mensen die de hulp zo nodig hebben.
There is still much to learn. The buocracy stands in the way of our aid workers and those in need. And the victims are those people who need the help so badly.

Write some of your reviews for the company Pactum Jeugd- en Opvoedhulp

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *