Plaatselijk Belang Heeten - Dorpsstraat 16

5/5 based on 1 reviews

Waarvoor staat Plaatselijk Belang Heeten

Plaatselijk Belang Heeten is een vereniging, die streeft naar het behoud en versterken van de leefbaarheid van Heeten (inclusief buitengebied) in brede zin, waarbij het algemeen belang van Heeten en haar inwoners voorop staat. Als inwoners maken we ons daar samen sterk voor, waarbij we denken aan een fijne omgeving om te wonen en werken, met genoeg voorzieningen en reuring om de sociale samenhang sterk te houden.

Lees meer

Contact Plaatselijk Belang Heeten

Address :

Dorpsstraat 16, 8111 AD Heeten, Netherlands

Postal code : 8111
Website : https://www.pbheeten.nl/
Categories :
City : Heeten

Dorpsstraat 16, 8111 AD Heeten, Netherlands

Write some of your reviews for the company Plaatselijk Belang Heeten

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *