PsyQ - Wijnhaven 110

1.8/5 β˜… based on 8 reviews

Rotterdam-Centrum | PsyQ - Psyq.nl

Ben je op zoek naar een psycholoog of psychiater in Rotterdam Centrum voor angststoornis, depressie, persoonlijkheidsstoornis of andere psychische klachten? Neem contact op!

Contact PsyQ

Address :

Wijnhaven 110, 3011 WN Rotterdam, Netherlands

Phone : πŸ“ž +8878
Postal code : 3011
Website : https://www.psyq.nl/vestigingen/psyq-rotterdam-centrum
Categories :
City : Rotterdam

Wijnhaven 110, 3011 WN Rotterdam, Netherlands
P
Peter Gruteke on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

1ster is al te veel. Een klassiek voorbeeld hoe een bedrijf op geld uit is over de rug van hulpbehoevende mensen. Allemaal loze beloftes lucht heeft meer inhoud. Houden je aan een lijntje. Hebben 0,0 inlevingsvermogen. Je krijgt 100x te horen ja ik begrijp het, ik kan het me voorstellen zoveel dat hun medeleven inhoudsloos word. Mijn cijfer komt uiteindelijk uit op een -5
1ster is already too much. A classic example of how a company is spending money on the back of needy people. All empty promises of air have more content. Keep you on a line. Have 0.0 empathy. You get 100x to hear yes I understand, I can imagine so much that their sympathy becomes meaningless. My grade is finally a -5
E
Emma v. Deutekom on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Het is dat ik ze 1 ster moet geven maar die verdienen ze eigenlijk niet. Word constant van het kastje naar de muur gestuurd en ik moet overal achteraan bellen anders worden afspraken gewoon niet nagekomen. Doe jezelf een lol en ga met je klachten naar een andere instelling want je kans van slagen is hier erg klein
It is that I have to give them 1 star, but they don't really deserve it. I am constantly sent from the cupboard to the wall and I have to call everything at the back, otherwise appointments are simply not honored. Do yourself a favor and take your complaints to another institution because your chance of success is very small here
I
I V on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

goede specialisten, weten wat ze doen. therapie is hard werken, dus je moet voorbereid zijn om het werk te doen. wachttijd een beetje lang, maar dat wordt verwacht.
good specialists know what they are doing. therapy is hard work, so you have to be prepared to do the job. waiting time a bit long, but that's expected.
F
Fiona Lod on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Onaardige mevrouw aan de telefoon. Wat meer geduld zou prettig zijn, zeker als je werkt met mensen die ADHD hebben die snel de draad kwijt zijn. Dit soort interacties zijn PRECIES de oorzaak van mijn complexe trauma, waarvoor ik in behandeling ga.
Unkind lady on the phone. A little more patience would be nice, especially if you work with people who have ADHD who quickly lose their way. These kinds of interactions are EXACTLY the cause of my complex trauma, which I am seeking treatment for.
T
Tobias Fransen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ben hier uitermate respectloos behandeld. Afspraken worden niet nagekomen, en ik heb het vermoeden dat behandelingen zo lang mogelijk worden uitgerekt om per patient zo veel mogenlijk geld te verdienen. Na vier maanden hier patiΓ«nt te zijn geweest kreeg ik te horen dat ze ivm een complicatie van mijn gezondheid (waar ze in de eerste afspraak al vanaf wisten) mij niet mogen behandelen zonder eerst een maandenlang zorgtraject bij een andere instantie door te maken. Vier maanden hebben ze hier de tijd voor gehad. Vier maanden lang is mijn tijd verspild.
I have been treated extremely disrespectfully here. Appointments are not fulfilled, and I suspect that treatments are stretched as long as possible in order to earn as much money as possible for each patient. After four months of being a patient here, I was told that due to a complication of my health (which they knew about in the first appointment) they should not treat me without first going through a months-long care process with another body. They had the time for four months. My time has been wasted for four months.
S
Saida Agourram on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Werd al tijdens de intake getraumatiseerd doordat ze deed alsof ik met haar in de zandbak heb gespeeld en dwars over al mijn grenzen walste. Klacht werd eerst genegeerd daarna deed de zorgmanager alsof ze me wilde helpen maar eigenlijk alleen tijd rekte zodat ik zou opgeven om een klacht in te dienen. Toen ik na zes maanden bij mijn standpunt bleef, maakte ze een afspraak met de directrice die gewoon doodleuk zei, dit is niet de procedure. Alsof ik op eigen houtje onaangekondigd haar kantoor binnen viel. Ziekte als verdienmodel en zeker in de GGZ verwachten ze dat je je schaamt voor je ziekte en anders praten ze je een schaamtegevoel aan. Je betaalt voor gaslighting en hertraumatisering. KASSA!!
Was already traumatized during the intake because she pretended to have played with her in the sandbox and was walking across all my limits. The complaint was first ignored, then the care manager acted as if she wanted to help me but actually only took time so that I would give up filing a complaint. When, after six months, I stayed with my point of view, she made an appointment with the director who simply said, this is not the procedure. As if on my own, I invaded her office unannounced. Illness as a business model and certainly in mental health care they expect you to be ashamed of your illness and otherwise they will talk to you about feeling ashamed. You pay for gaslighting and re-traumatization. CASH DESK!!
s
sandra travel on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ze zijn heel betrokken en ik ben heel erg tevreden over ze, ze zijn heel deskundig en luisteren echt goed naar je. Maar mijn minpunt is de slechte bereikbaarheid van de psychiater. De psychiater werkt maar 1 dag in de week en het kost heel veel moeite om haar te pakken te krijgen. Ook in noodsituaties. De slechte bereikbaarheid van de psychiater zorgt ervoor dat ik maar 3 sterren geef, anders had ik 4 sterren gegeven.
They are very involved and I am very satisfied with them, they are very knowledgeable and really listen to you. But my downside is the poor accessibility of the psychiatrist. The psychiatrist only works 1 day a week and it takes a lot of effort to get hold of her. Also in emergency situations. The poor accessibility of the psychiatrist means that I only give 3 stars, otherwise I would have given 4 stars.
T
Thijs Van der s on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Gesprek van 10 minuten om te horen dat er een wachtrij van een jaar is. Wel de volle anderhalf uur sessie doorrekenen. Oplichters
10 minute call to be told there is a year long queue. Calculate the full hour and a half session. scammers

Write some of your reviews for the company PsyQ

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *