Ragini HorseCare - Korenbloemstraat 10

4.7/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Ragini HorseCare

Address :

Korenbloemstraat 10, 2751 CG Moerkapelle, Netherlands

Phone : πŸ“ž +89
Postal code : 2751
Categories :
City : Moerkapelle

Korenbloemstraat 10, 2751 CG Moerkapelle, Netherlands
M
Monique Rolink on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Sinds januari heb ik grondwerkles van Ruchama In die paar maanden heb ik samen met mijn tinkerpuber echt onwijs veel geleerd Ze is zeer kundig ,geeft heel goed les en is superlief voor mijn paard Streng als het nodig is ( ook voor mij) Kan Ruchama echt aanbevelen Sinds kort is ze ook EMDR therapeut en heeft mijn paard een behandeling gegeven en ook daarin is ze zeer goed ???????????
Since January I have groundwork lesson from Ruchama In those few months I really learned a lot together with my tinker teenager She is very knowledgeable, teaches very well and is super sweet to my horse Strict when necessary (also for me) Can really recommend Ruchama Recently she is also an EMDR therapist and has given my horse a treatment and she is also very good at it ???????????
J
Jessica van der Vegt on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ruchama gaat op een ontspannen en vriendelijke manier om met mens en paard. Ze zal altijd de beste oplossing proberen te vinden en wil je overal bij helpen.
Ruchama deals with people and horses in a relaxed and friendly way. She will always try to find the best solution and help you with everything.
M
Martina Voshol on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ruchama is een topper en stopt haar hele ziel en zaligheid in het welzijn van de paarden en hun baasjes... kunnen een hoop mensen nog een voorbeeld aan nemen.,,ga zo door met alles waar je mee bezig bent en hoe je je ontwikkelt ?
Ruchama is a topper and puts her whole soul and bliss into the well-being of the horses and their owners... a lot of people can take an example from.,, keep up with everything you are doing and how you are developing ?
M
Marleen Straver on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Sinds een paar maanden begeleid Ruchama mij met de training van mijn paard. Ik ben hier heel tevreden over. We boeken goede vooruitgang. Zeker nu met de ESDR erbij.
Since a few months Ruchama has been guiding me with the training of my horse. I am very satisfied with this. We are making good progress. Especially now with the ESDR added.
E
Eline Pronk on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Top service en super kundig! Ze heeft mijn paardje echt heel goed geholpen met de guasha. Ze had erg veel last van suikerophoping in de spieren en de guasha heeft echt bijgedragen aan de afvoer hiervan. Nu zijn de guasha behandelingen vooral ontspannend voor haar :)
Top service and super knowledgeable! She really helped my horse with the guasha. She had a lot of problems with sugar build-up in the muscles and the guasha really helped to get rid of this. Now the guasha treatments are especially relaxing for her :)
H
Helen Van es on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Zeer onkundig. 2 shetlanders bijna de dood in gejaagd. 1 door zeer zware medicatie niet toe te dienen ondanks toezegging dat zij het zou doen en de 2e door geen zorg te bieden tijdens vakantie van eigenaresse die de pony hoefbevangen aantrof bij terugkomst. Ragini horsecare heeft niet de kundigheid gehad om te zien in welke staat de pony zich bevond. Momenteel staat er fjord onder haar supervisie. Dier is kreupel en heeft zo vreselijk last van jeuk dat ze haar manen en staart zo goed als volledig weggeschuurd heeft. Ook dit paard staat tegen hoefbevangenheid aan maar dit word weggewuifd. Haar eigen pony heeft een flink gedragsprobleem. Is zeer ongesocialiseerd en kan niet bij en met ruinen. Zij valt deze uit het niets aan, bijt ze en slaat gericht en raak ook. Pony is met 3 maanden bij haar moeder weggehaald en vervolgens opgevoed door Ragini horsecare zelf. Het stukje paardentaal is haar dan ook vreemd. Het arme dier kan hier zelf natuurlijk niets aan doen. Ook het lesgeven valt over te twisten. Zo heeft ze meerdere malen een meisje van ik schat een jaar of 8 op een mini shet van 85cm lesgegeven. Meisje kon met haar voeten bijna bij de grond. Fouten maken is menselijk maar dit bovenstaande heeft zich allemaal binnen een half jaar afgespeeld. Ragini horsecare neem geen enkele verantwoording op zich.
Very ignorant. 2 shetlanders almost killed. 1 by not administering very heavy medication despite the promise that she would do it and the 2nd by not providing care during the holiday of the owner who found the pony laminitis on return. Ragini horsecare did not have the ability to see what condition the pony was in. Fjord is currently under her supervision. Animal is lame and itching so terribly that she has almost completely sanded off her mane and tail. This horse is also against laminitis, but this is waved away. Her own pony has a serious behavioral problem. Is very unsocialized and does not get along with geldings. She attacks them out of the blue, bites them and hits and hits too. Pony was taken away from her mother at 3 months and then raised by Ragini horsecare herself. The bit of horse language is therefore strange to her. The poor animal can of course do nothing about this. Teaching is also debatable. For example, she has taught a girl of I estimate about 8 years old on a mini shet of 85 cm. The girl could almost touch the ground with her feet. Making mistakes is human, but all of the above has happened within six months. Ragini horsecare does not take any responsibility.
M
Mariska Brokking on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Erg kundig, professioneel en begaan met paard en eigenaar! Ervaring met ESDR training en grondwerk lessen. Via stalgenootje A. met haar paardje D. hoorde ik dat er EMDR voor paarden bestaat. Dat de therapie die voor paarden wordt ingezet ESDR heet en dat er een therapeut in opleiding in de buurt zit waar zij goed ervaring mee heeft. Ze gaf mij het telefoonnummer van Ruchama. Verder heb ik de ESDR website bekeken. Belle heeft 9 van de op de website genoemde voorbeelden van problematiek. We hebben al diverse vormen van opvoedcursussen, trailertraining, grondwerk, reading, bach remedie, supplementen geprobeerd. Zelf ben ik MLD Therapeut (Manuele Lymfedrainage) voor paarden en heb vroeger veel jonge paarden getraind, zou je denken dat je zelf ook wel wat van paardengedrag weet. Maar ja je eigen paard staat toch het meest dichtbij en dat zie je toch veel vaker dat er dan bepaalde dingen net niet lukken. Hoe kwam ik bij Ruchama A doet met D trailerlaad training en omgaan met stress therapie met ESDR bij Ruchama. Hiervoor leenden zij mijn trailercombinatie. Omdat A zo enthousiast was en D erg goed op de therapie reageert en veel verbetering laat zien werd ik ook nieuwsgierig. Zo doende heb ik een keer een sessie mee gekeken bij wat Ruchama exact deed en of dit eventueel voor mijn merrie Belle ook zou kunnen werken. Ruchama heeft meegekeken bij gedrag van Belle waar ik graag een oplossing voor wilde. Ruchama was wel bereid om te kijken of Belle wellicht ook een examen casus voor haar zou kunnen zijn. De vraag was of het gedrag eventueel uit te lokken viel. We hoefden alleen Belle samen met haar weidemaatje Z naar binnen te halen en de boxdeur van Z te openen en Belle demonstreerde keurig direct een stal piaffe. Toen bleek hoe complex de reacties van Belle op of in welke situatie zijn, besloot Ruchama dat ze Belle een erg interessante casus vond. ? Helaas kan ik hier niet genoeg tekst kwijt om te vertellen wat de aanpak is geweest maar wat mij betreft erg vaardig en zowel voor paard als mens heel helder, kundig, begripvol, geduldig en doortastend. Inmiddels is Ruchama dik geslaagd voor haar opleiding voor ESDR trainer en wij gaan met Belle nog een stapje verder met trainen om in elke situatie een fijne connectie te houden en een paard wat zelfverzekerd zelfstandig zichzelf rustig houdt. Zowel met de ESDR training als de grondwerk lessen is Ruchama een echte aanrader. Vriendelijke groet, Mariska Brokking en Belle de zwarte vlekkeloze Appaloosa merrie ?
Very knowledgeable, professional and committed to the horse and owner! Experience with ESDR training and groundwork classes. Through stable mate A. with her horse D. I heard that there is EMDR for horses. That the therapy that is used for horses is called ESDR and that there is a therapist in training nearby with whom she has good experience. She gave me Ruchama's phone number. I also looked at the ESDR website. Belle has 9 of the examples of problems mentioned on the website. We have already tried various forms of parenting courses, trailer training, ground work, reading, bach remedy, supplements. I myself am an MLD Therapist (Manual Lymphatic Drainage) for horses and have trained many young horses in the past, you would think that you also know something about horse behavior yourself. But yes, your own horse is the closest and you see that much more often that certain things just don't work out. How did I get to Ruchama A does trailer loading training with D and dealing with stress therapy with ESDR at Ruchama. They borrowed my trailer combination for this. Because A was so enthusiastic and D responds very well to the therapy and shows a lot of improvement, I also became curious. In doing so, I once watched a session at what exactly Ruchama did and whether this could also work for my mare Belle. Ruchama monitored Belle's behavior for which I wanted a solution. Ruchama was willing to see if Belle could also be an exam case for her. The question was whether the behavior could possibly be provoked. We only had to bring Belle in with her meadow buddy Z and open Z's box door and Belle immediately demonstrated a stable piaffe. When it became clear how complex Belle's reactions to or in which situation are, Ruchama decided that she thought Belle was a very interesting case. ? Unfortunately I can't put enough text here to tell you what the approach has been, but as far as I'm concerned very skilled and for both horse and human very clear, knowledgeable, understanding, patient and decisive. Ruchama has now passed her training as an ESDR trainer and we are going one step further with Belle to keep a nice connection in every situation and a horse that confidently keeps itself calm. Ruchama is highly recommended with both the ESDR training and the groundwork lessons. Sincerely, Mariska Brokking and Belle the black flawless Appaloosa mare ?
E
Elyse Harren on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ruchama heeft mij geholpen met een jonge haflinger tijdens grondwerklessen. We zijn er toen echt op vooruit gegaan met onze communicatie samen en deed het steeds beter. Mijn paard leek ook zelfverzekerder te staan zonder drammerig te worden!
Ruchama helped me with a young haflinger during groundwork lessons. We really made progress with our communication together and got better and better. My horse also seemed to be more confident without getting pushy!

Write some of your reviews for the company Ragini HorseCare

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *