Randzaak B.V. - A04

5/5 based on 1 reviews

De makkelijkste manier om je boekhouding te regelen | Randzaak - Randzaak.nl

Weten waar je naar toe gaat met je bedrijf, dat is wat je als ondernemer nodig hebt om succesvol te zijn. Met Randzaak weet je altijd precies hoe de zaak ervoor staat én wat je kunt doen om het bedrijf nog verder te ontwikkelen.

De makkelijkste manier om je boekhouding te regelen | Randzaak - Randzaak.nl

De mooiste verrassing is geen verrassing

Weten waar je naar toe gaat met je bedrijf, dat is wat je als ondernemer nodig hebt om succesvol te zijn. Met Randzaak weet je altijd precies hoe de zaak ervoor staat én wat je kunt doen om het bedrijf nog verder te ontwikkelen. Dat is wat we bedoelen met onze campagne ‘De mooiste verrassing is geen verrassing’. Je bent onze uitingen vast al eens tegengekomen in de media.

Bekijk onze uitingen

Contact Randzaak B.V.

Address :

Floris, Hazemeijerstraat 800, A04, 7555 RJ Hengelo, Netherlands

Phone : 📞 +8887
Postal code : 7555
Website : https://www.randzaak.nl/
Categories :
City : Hengelo

Floris, Hazemeijerstraat 800, A04, 7555 RJ Hengelo, Netherlands
B
Bernhard Wegdam on Google

Han heeft in het eerste gesprek goed geluisterd, gevraagd en begrepen waar hij mij kon helpen. Dat heeft geresulteerd in een fiscale aanvraag die zelfs door mij goed te begrijpen is. Niet de getallen maar de uitleg. Hij heeft goed gezien ( geluisterd) wat mijn vraag is en waar mijn knelpunten zitten. Dat geeft rust en vertrouwen.
In the first conversation, Han listened carefully, asked and understood where he could help me. This has resulted in a tax application that is easy to understand even by me. Not the numbers but the explanation. He has seen (listened) what my question is and where my bottlenecks are. That gives peace and confidence.

Write some of your reviews for the company Randzaak B.V.

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *