Resistent - Looierstraat 2

4.6/5 based on 8 reviews

Contact Resistent

Address :

Looierstraat 2, 6041 LC Roermond, Netherlands

Phone : 📞 +789
Postal code : 6041
Categories :
City : Roermond

Looierstraat 2, 6041 LC Roermond, Netherlands
H
Harry Joosten on Google

Gewoonweg gewoon. Heerlijke mensen. Gastvrij en gezellig. Dus heel bijzonder!
Simply ordinary. Wonderful people. Hospitable and cozy. So very special!
R
Ron Severens on Google

Bruin café met geweldige uitbaters. Goede muziek, er wordt veel georganiseerd en drank wordt met veel kennis geschonken. Zeker de moeite waard om eens binnen te lopen.
Brown café with great managers. Good music, a lot is organized and drinks are served with a lot of knowledge. Definitely worth a walk in.
B
Bert van Landeghem on Google

Super gezellig. Lekker zolderkamersfeertje. Hier hoef je echter nooit op te ruimen. Bezoek - doorsnee gewone volk met al zijn beperkingen, mogelijkheden en talenten. Lekker bier en hapjes. Hier wordt bier nog met liefde getapt en geschonken. Resi en Thuur zijn elk op zich en als stel gewoon uniek.
Super cozy. Nice attic room atmosphere. However, you never have to clean up. Visit - ordinary people with all their limitations, possibilities and talents. Great beer and snacks. Here beer is still tapped and poured with love. Resi and Thuur are each unique and simply unique.
R
Ralph Moonen on Google

Gezellig cafe met terras aan de roerkade Roermond. Lekkere cappuccino ⛾. Zeer aardige en vriendelijke bediening (Resi)
Cozy cafe with terrace on Roermond Roermond. Tasty cappuccino . Very nice and friendly service (Resi)
H
Huub Claessen on Google

Gezellig met gemakkelijke eigenaresse die mede voor sfeer zorgt. Normale mensen kunnen hier goed een pilsje drinken.
Cozy with easy owner who also creates atmosphere. Normal people can drink a beer here.
L
Laintain K on Google

Kleinschalige maar knus en gezellig . Ook een heele gezellige eigenaar ! Zeker om aan te raden .
Small-scale but cozy and cosy. Also a very nice owner! Definitely to recommend.
H
Harm Cornel on Google

Hele leuke tent alsof je in een oude woonkamer zit. De dj en de eigenaresse zijn top mensen zoals je het wilt hebben. Dit is in 1 woord werelds, alleen dan in Roermond of wel Rurmunj. Groetjes uit Brabant ? Oudoe ej
Very nice tent as if you are in an old living room. The DJ and the owner are top people as you want it to be. In one word this is worldly, only in Roermond or Rurmunj. Greetings from Brabant oldie ej
F
Flavio Silvaggi on Google

Love it!

Write some of your reviews for the company Resistent

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *