Roger Streckert Dakwerken - Wilgenlaan 20

1/5 β˜… based on 1 reviews

Contact Roger Streckert Dakwerken

Address :

Wilgenlaan 20, 6241 BJ Bunde, Netherlands

Phone : πŸ“ž +878
Postal code : 6241
Categories :
City : Bunde

Wilgenlaan 20, 6241 BJ Bunde, Netherlands
R
Ronald Quaden on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Had gebeld hij nam op, en omdat hij op het dak stond zou hij terug bellen. Ik wacht al dagen hij zal wel genoeg werk hebben.
Had called he answered, and because he was on the roof he would call back. I've been waiting for days he must have enough work.

Write some of your reviews for the company Roger Streckert Dakwerken

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *