Rondvaartboot Friesland - De Stripe 2

4.5/5 based on 2 reviews

About Rondvaartboot Friesland

Over Rondvaartboot Friesland

 

Mogelijkheden

Graag informeren wij u over de vele mogelijkheden die Rondvaartboot Friesland u te bieden heeft. Ook kleine bijeenkomsten worden door ons cateringbedrijf optimaal ingevuld.

 

Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

Gegevens:

Rondvaartboot Friesland
De Stripe 10
9264 TW Eernewoude

 

Contact Rondvaartboot Friesland

Address :

De Stripe 2, 9264 TW Earnewald, Netherlands

Phone : 📞 +98
Postal code : 9264
Website : http://www.rondvaartbootfriesland.nl/
Categories :
City : Earnewald

De Stripe 2, 9264 TW Earnewald, Netherlands
D
Dion Mierden on Google

S
Sebastiaan Kuipers on Google

Je krijgt er dat waarom je gevraagd hebt en het is allemaal goed geregeld maar misschien is het niet helemaal mijn ding wandt ik vond het een beetje zaai.
You get that why you asked and it is all well arranged but maybe it is not quite my thing wander I found it a bit sow.

Write some of your reviews for the company Rondvaartboot Friesland

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *