Schildersbedrijf Ken Howes - Kievit 38

4.5/5 β˜… based on 2 reviews

Contact Schildersbedrijf Ken Howes

Address :

Kievit 38, 5508 KX Veldhoven, Netherlands

Phone : πŸ“ž +
Postal code : 5508
Website : http://www.kenhowes.nl/
Categories :
City : Veldhoven

Kievit 38, 5508 KX Veldhoven, Netherlands
E
Edwin Peeraer on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

C
Christian Disco on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Na een zeer prettig eerste gesprek zijn alle (on)mogelijkheden voor het schilderen van ons interieur uitvoerig besproken. Ook op het gebied van kleuradvies voor de muren en het effect wat dit zou hebben voor het eindresultaat hebben wij onze keuze kunnen maken. De uitvoering was buitengewoon netjes en zorgvuldig. Niets dan lof.
After a very pleasant first conversation, all the (im) possibilities for painting our interior were extensively discussed. We were also able to make our choice in the area of ​​color advice for the walls and the effect this would have on the end result. The execution was extremely neat and careful. Nothing but praise.

Write some of your reviews for the company Schildersbedrijf Ken Howes

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *