Sjiek Sober Wonen - Helmbloemwal 22

1/5 based on 1 reviews

Contact Sjiek Sober Wonen

Address :

Helmbloemwal 22, 7813 CJ Emmen, Netherlands

Postal code : 7813
City : Emmen

Helmbloemwal 22, 7813 CJ Emmen, Netherlands
E
Esther Groentjes on Google

Verkoop ook nieuwen banken met bon en garantie ( annuleren van banken) ,via marktplaats (john) Alleen de bon krijg je niet en garantie tot aan de deur!!!!!!! En reageert ook niet meer !!!!
Also sell new banks with receipt and guarantee (cancellation of banks), via marktplaats (john) Only the receipt you do not get and guarantee up to the door!!!!!! And not responding anymore!!!!

Write some of your reviews for the company Sjiek Sober Wonen

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *