Sneekweek kermis - Martiniplein

4.7/5 based on 3 reviews

Van 6 augustus t/m 12 augustus vierden we de Zomerkermis 2021 op het Martiniplein in Sneek. Wat was het mooi! We zien er naar uit om jullie in 2022 weer te treffen :-).

 

Contact Sneekweek kermis

Address :

Martiniplein, 8601 EG Sneek, Netherlands

Postal code : 8601
Website : https://www.sneekweekkermis.nl/
Categories :
City : Sneek

Martiniplein, 8601 EG Sneek, Netherlands
M
Melle Koch on Google

L
Lisa B. on Google

r
raoul mulder on Google

Write some of your reviews for the company Sneekweek kermis

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *