Speelbos De Kleine Waterlinie - Speelbos De Kleine Waterlinie

4.2/5 based on 8 reviews

Contact Speelbos De Kleine Waterlinie

Address :

Vuren, Netherlands

Phone : 📞 +89
Website : https://www.vuren.info/recreatie/lingebos-vuren/105-speelbos-het-lingebos
Categories :
City : Vuren

Vuren, Netherlands
R
Robert Van Den Dool on Google

Jammer dat het bouwwerk weg is. Maar nog steeds geweldig mooi
Too bad the building is gone. But still very beautiful
J
J M Kusters on Google

Water is wel sterk vervuild. Verder is het heel leuk voor de kids
Water is very polluted. Furthermore, it is great fun for the kids
M
Maarten De Vries on Google

Veel brandnetels, dus geen kruipdoorsluipdoor paadjes met kleine kindjes, maar wel geinig voor de rest
Lots of nettles, so no crawling through paths with small children, but fun for the rest
H
Henk en Eveliene Broere on Google

Mooi recreatie gebied met veel mogelijkheden om te wandelen rond meerdere plassen. Kleine waterlinie is origineel bedacht met kastelen, kanonnen en vlotvaren.
Nice recreation area with many opportunities for walking around several lakes. Small water line was originally conceived with castles, cannons and rafting.
J
Johan de bruin on Google

Leuk plekje voor de kinderen, vandaag 7-6-20 wel wat processierupsen gespot, maar (nog) geen irritatie van de haartjes.
Nice place for the children, today 7-6-20 spotted some processionary caterpillars, but (still) no irritation of the hairs.
E
Eric Willemstein on Google

Leuk vlotje/ trekpontje voor kinderen....of ouderen kan ook.Uitkijkpost in leuk bos (je).
Nice raft / ferry for children .... or the elderly is also possible.Lookout in nice forest (you).
M
Marijke on Google

Leuk speelbos om lekker te ravotten en hutten te bouwen maar de plas en bos zou beter onderhouden moeten worden. Leuk voor in het voorjaar maar als de brandnetels straks helemaal op komen...
Nice play forest to romp around and build huts, but the lake and forest should be better maintained. Nice for the spring, but when the nettles come up completely later ...
b
bert van vuuren on Google

Super

Write some of your reviews for the company Speelbos De Kleine Waterlinie

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *