SPEL Psychologen Putten - Garderenseweg 158

4.3/5 β˜… based on 6 reviews

Contact SPEL Psychologen Putten

Address :

Garderenseweg 158, 3881 NE Putten, Netherlands

Phone : πŸ“ž +77
Postal code : 3881
Website : http://www.spelpsychologenputten.nl/
Categories :
City : Putten

Garderenseweg 158, 3881 NE Putten, Netherlands
C
Cindy Bekkers on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

B
Bram Otten on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

R
Ratna Noordhof on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

F
Frouke Tiemens on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

M
Maarten on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Zeer professioneel team.
Very professional team.
T
Tineke Van Tilborg on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Organisatie die op het punt stond failliet te gaan, zogenaamd het goed met je voor hebben, ben een paar jaar geleden een week in Spanje geweest, veel geld gekost, niets wijzer geworden, bedriegers en leugenaars zijn het, men wist dat de zaak op springen stond en toch stuur je er nog mensen naar toe, zonder professionele begeleiding, dossiervorming stelt niets voor. Enige doel was, geld verdienen over de rug van kwetsbare mensen die daarna in de vernieling gaan omdat ze geen vertrouwen meer hebben in hulpverleners. Nu weer een ranch in Frankrijk. Het feit dat ik via de curator mijn gemaakte kosten waarschijnlijk terug krijg is veelzeggend. In navolging op het bericht dat ik van de door mij bij de curator geclaimde 613,18 euro slechts 22,50 zal ontvangen heb ik de betrokken personen in Putten een mail gestuurd met daarin de oproep het aanvullende bedrag op mijn rekening te storten. Het bedrag wat de week Spanje mij kostte en niets bracht. Men had niet het fatsoen enige reactie te geven. Als behandelaars van kwetsbare mensen verwacht je iets anders dan bedrogen en voorgelogen te worden. En vervolgens niet thuis geven als je de schade vergoed wilt hebben. Dat is respectloos en onbeleefd. Mijn advies: zoek een andere hulpverlener en leg alles vast met een handtekening met blauwe pen. Het feit dat ik het volledige bedrag niet krijg heeft alles te maken met het feit dat de zaak heel lang heeft geduurd, complex was en de curator daardoor veel kosten in rekening moest brengen en die gaan van het totaal af. Onvoorstelbaar dat men direct tijdens of na het faillissement op een ranche in Frankrijk is begonnen, een bestaande ranch voor vakantiegangers, daar wil je als client toch niet naar toe. Bij mij was er alleen 1 persoon aanwezig, geen psycholoog, iemand die met paarden om kan gaan, paarden zijn echter geen mensen. Dat het een aflopende zaak was, heb ik aan den lijve ondervonden, ook daar werd ik voorgelogen.
Organization that was about to go bankrupt, supposed to be good for you, went to Spain a few years ago, cost a lot of money, didn't get any wiser, cheaters and liars are, they knew the case jumped up and yet you still send people to it, without professional guidance, file creation is nothing. The only goal was to make money over the back of vulnerable people who then go to destruction because they no longer have faith in care providers. Now another ranch in France. The fact that I will probably get my costs back through the liquidator is significant. Following the message that I will only receive 22.50 of the 613.18 euros that I have claimed with the bankruptcy trustee, I have sent an email to the persons concerned in Putten with the call to transfer the additional amount to my account. The amount the week Spain cost me and brought me nothing. There was no decency to give any response. As practitioners of vulnerable people you expect something other than being cheated and lied to. And then do not give it at home if you want to have the damage reimbursed. That is disrespectful and rude. My advice: find another care provider and record everything with a signature with a blue pen. The fact that I do not get the full amount has everything to do with the fact that the case has taken a very long time, was complex and the receiver therefore had to charge a lot of costs and these are deducted from the total. Unbelievable that people started immediately during or after the bankruptcy on a ranche in France, an existing ranch for holidaymakers, as a client you don't want to go there anyway. With me there was only 1 person present, no psychologist, someone who can deal with horses, but horses are not people. I personally experienced that it was an expiring affair, I was lied to there too.

Write some of your reviews for the company SPEL Psychologen Putten

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *