Stichting Humanitas onder Dak Twente - Bevrijderslaantje 2

4.2/5 based on 8 reviews

Humanitas Onder Dak - Sociale voorzieningen voor cliënt en zorgprofessional - Humanitasonderdak.nl

Humanitas Onder Dak is een professionele organisatie op het terrein van de maatschappelijke opvang die werkt vanuit de humanistische grondslag. HOD biedt sociale voorzieningen aan om cliënten op te vangen en te begeleiden.

About Stichting Humanitas onder Dak Twente

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Contact Stichting Humanitas onder Dak Twente

Address :

Bevrijderslaantje 2, 7551 KT Hengelo, Netherlands

Phone : 📞 +88988
Postal code : 7551
Website : http://www.humanitasonderdak.nl/
Categories :
City : Hengelo

Bevrijderslaantje 2, 7551 KT Hengelo, Netherlands
G
Gerrit Bakker on Google

S
Steven Koopman on Google

E
Edu van Dijk on Google

Met veel inzet mensen helpen
Helping people with a lot of effort
a
astrid del sasso on Google

Barmhartig zoals hun kern
Merciful as their core
A
Aschwin Bergsma on Google

Goed bereikbaar, vriendelijk personeel.
Easily accessible, friendly staff.
F
Flip Grunefeld on Google

Dit is een zorgaanbieder waar de client altijd op de eerste plaats staat. Dat zit in het DNA van deze stichting. Ook in moeilijke situaties wordt er gekeken naar het belang van de client, top!
This is a healthcare provider where the client always comes first. That is in the DNA of this foundation. The interests of the client are also taken into account in difficult situations, great!
M
Martin Huiskes on Google

Ik heb hier gewerkt toen ze nog aa; de Krabbenbosweg zaten. Het was een fijn en open team, waarbij de client centraal stond wn waar de Methodiek,en het Beleid mij aanstonden. Het doet me goed cat ze verhuisd zijn naar deze locatie. Ik denk dat ik eens een keer binnenwandel.
I worked here when she was still aa; the Krabbenbosweg. It was a nice and open team, where the client was central and where the Methodology and Policy suited me. It pleases me that they have moved to this location. I think I'll walk in once.
H
Hailey on Google

De thuisbegeleiding hier is compleet waardeloos, dit zijn ex groepsleiders met een halve opleiding tot thuisbegeleider. Maken vreemde keuzes in begeleiding, geloven niet in eigen kracht en maken je ook nog belachelijk om je hulpvraag ook. Ik zou bij een andere instantie aankloppen, deze amateurs zijn het aanvragen van een WMO-beschikking niet waard.
The home counseling here is completely worthless, these are ex group leaders with half a home counseling course. Make strange choices in guidance, do not believe in your own strength and also make fun of your request for help. I would go to another body, these amateurs are not worth applying for a WMO decision.

Write some of your reviews for the company Stichting Humanitas onder Dak Twente

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *