Stichting Kontakt Kampen Hongarije-Roemenië - Jacob Catsstraat 461

5/5 based on 1 reviews

KKHR – Wij bieden hulp op velerlei gebied aan Hongaarse christenen in Hongarije en Roemenië. - Kkhr.nl

De Stichting Kontakt Kampen Hongarije/Roemenië gaat uit van de Protestantse Kerk Nederland in Kampen. Wij proberen de gemeenteleden hier bewust te maken van de situatie waarin men in Hongarije en in Roemenië leeft, zowel maatschappelijk als kerkelijk. RSIN: 80 45 81 745

Contact Stichting Kontakt Kampen Hongarije-Roemenië

Address :

Jacob Catsstraat 461, 8265 XW Kampen, Netherlands

Phone : 📞 +8798
Postal code : 8265
Website : http://kkhr.nl/
Categories :
City : Kampen

Jacob Catsstraat 461, 8265 XW Kampen, Netherlands

Write some of your reviews for the company Stichting Kontakt Kampen Hongarije-Roemenië

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *