Stichting Melanie - Bloemgracht 174

5/5 based on 1 reviews

Stichting Melanie - Stichtingmelanie.nl

Stichting Melanie

Stichting Melanie is een particulier initiatief,
ontstaan uit een grote passie voor theater.
Wij bieden financiële ondersteuning aan professionele
theatermakers die gevestigd zijn in Amsterdam.
Inhoud, kwaliteit en originaliteit kenmerken de producties
die wij ondersteunen en ondersteund hebben.
Stichting Melanie hecht aan persoonlijke betrokkenheid bij de makers en is
geïnteresseerd in het ontstaansproces van theaterproducties.
Dit uit zich onder meer in het bijwonen van repetities.

Stichting Melanie hanteert de volgende criteria:
• Bij het desbetreffende project zijn meerdere financiers betrokken.
• Vorige producties zijn met succes afgesloten.
 • Aan andere gelijksoortige stichtingen,
fondsen of commerciële instellingen wordt geen financiële steun verleend.
• Stichting Melanie werft geen gelden van derden.
• Stichting Melanie nodigt zelf theatermakers uit.

Contact Stichting Melanie

Address :

Bloemgracht 174, 1015 TV Amsterdam, Netherlands

Postal code : 1015
Website : http://stichtingmelanie.nl/
Categories :
City : Amsterdam

Bloemgracht 174, 1015 TV Amsterdam, Netherlands

Write some of your reviews for the company Stichting Melanie

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *