Stichting S&L Zorg - Onyxdijk 161A

5/5 based on 1 reviews

Alle mensen zijn gelijkwaardig, maar elk mens is ook uniek. Iedereen heeft recht op een goed leven en samen zorgen we ervoor dat dit ook voor mensen met een verstandelijke beperking geldt.

Dat we uitstekende zorg voor mensen met een verstandelijke beperking bieden vinden we logisch. Maar, menslievende zorg dat is ons echte doel! Dit zie je terug bij onze medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers, de gezellige huizen, de levendige zorgwijken, de activiteiten en dagbesteding.

Contact Stichting S&L Zorg

Address :

Onyxdijk 161A, 4706 LL Roosendaal, Netherlands

Phone : 📞 +887777
Postal code : 4706
Website : http://www.slzorg.nl/
Categories :
City : Roosendaal

Onyxdijk 161A, 4706 LL Roosendaal, Netherlands
E
Erik Jan Willenkens on Google

Write some of your reviews for the company Stichting S&L Zorg

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *