Stichting Themater - Stadsplein 5

4.8/5 based on 5 reviews

Contact Stichting Themater

Address :

Stadsplein 5, 2903 HH Capelle aan den IJssel, Netherlands

Postal code : 2903
Website : http://themater.org/
Categories :

Stadsplein 5, 2903 HH Capelle aan den IJssel, Netherlands
I
Irisje L on Google

J
Jan Drinkwaard on Google

Keurig
Neat
W
Willy Berghout on Google

Goede theater voorstellingen. De laatste films. Aardig personeel.
Good theater performances. The latest movies. Nice staff.
L
Leny De Smit Haarstyliste aan huis. on Google

Elke keer weer een ander en interessant thema. Deze keer was het : Tussen de oren,... Wat doet muziek met ons? Ging over muziek tijdens operaties .... nieuw in ziekenhuizen, geïntroduceerd door EMC Prof Jeekel
Each time a different and interesting theme. This time it was: Between the ears, ... What does music do to us? Went about music during operations .... new in hospitals, introduced by EMC Prof Jeekel
J
Jan Bezemer on Google

Neem aan dat dit het isala theater is Afgelopen zaterdagavond nog geweest Leuke show met ricky Koole, Frank lammers En ocobar leuke praatjes en nedertalige en Engelstalige blues meer dan de moeite waard dit programma
Assume this is the isala theater Last Saturday evening Nice show with ricky Koole, Frank lammers And ocobar nice talks and Dutch and English-speaking blues more than worth this program

Write some of your reviews for the company Stichting Themater

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *