Studiescool Huiswerkbegeleiding en Bijles in Doetinchem - Amphionstraat 2

5/5 β˜… based on 8 reviews

Huiswerkbegeleiding en bijles in de Achterhoek - Studiescool.nl

Huiswerkbegeleiding en bijles in Doetinchem en Silvolde voor minder huiswerkstress, betere schoolprestaties en meer zelfvertrouwen.

About Studiescool Huiswerkbegeleiding en Bijles in Doetinchem

Studiebegeleiding en Loopbaanbegeleiding voor Jongeren. Met de Stichting VEIDA bieden Manon Ruardij en Gabriëlle Kiefmann een nieuwe kans aan kinderen en jongvolwassenen van 12 t/m 27 jaar. Deze jongeren of hun ouders/verzorgers hebben de financiële middelen niet om professionele hulp in te schakelen. Voor deze doelgroep biedt de stichting in de gemeente Doetinchem en Oude IJsselstreek gesubsidieerde ondersteuning aan.

VEIDA staat voor: – ‘Voor Elkaar In De Achterhoek’ en
– ‘Voor Elk Individu Doordachte Aandacht’ zodat iedere jongere de best mogelijke kansen krijgt.

Persoonlijke begeleiding en samenwerken met buddy’s

Stichting VEIDA dit door hulp bij het ontwikkelen van studievaardigheden en/of ondersteuning bij persoonlijke begeleiding. De focus voor loopbaan- en studiebegeleiding ligt op de samenwerking in een groep. We werken daarnaast met buddy’s, zij zorgen voor de persoonlijke begeleiding en worden ondersteund door professionals.

Een foto met het logo van Stichting VEIDA.

Gelijke kansen

Wij vinden het belangrijk dat iedere jongere wordt gezien. In de trajecten gaan we uit van:

  • hun eigen kracht;
  • bouwen aan meer zelfvertrouwen;
  • en het herontdekken van talenten.

De stichting streeft naar gelijke kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Ieder moet zich volledig kunnen ontplooien. Ongeacht achtergrond, opleidingsniveau of financiën. De stichting streeft naar een inclusieve samenleving.

Sociale en economische participatie

Daarnaast benadrukken we het grote belang van sociale en economische participatie voor jongeren die het financieel wat lastiger hebben. Het is gericht op persoonlijke groei en ontwikkeling van de deelnemer.

Met de gelden en expertise worden kinderen en jongvolwassenen in een kwetsbare positie op weg geholpen in hun studie en loopbaan. Het doel is om betere kansen te creëren in de maatschappij. Dit doen we in samenwerking met onder andere de provincie Gelderland, onderwijsinstellingen, de gemeente Doetinchem en Oude IJsselstreek.

Bezoek de website voor meer informatie

Wil je meer weten over VEIDA en ben je benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen? Bezoek dan onze website www.veida.nl.

Contact Studiescool Huiswerkbegeleiding en Bijles in Doetinchem

Address :

Amphionstraat 2, 7001 DN Doetinchem, Netherlands

Phone : πŸ“ž +88
Postal code : 7001
Website : https://studiescool.nl/
Categories :
City : Doetinchem

Amphionstraat 2, 7001 DN Doetinchem, Netherlands
S
Steffi Meek on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Studiescool krijgt van mij een dikke 10! Mijn verhaal: na het slagen voor de mavo koos ik ervoor havo te gaan doen. Ik kwam in havo 4 in een wiskundeklas vol met leerlingen die al vier jaar lang dezelfde β€œsoort wiskunde” hadden gevolgd. Op havo leer je namelijk hele andere dingen dan op mavo, vooral op wiskundig gebied. Ik had daarom een enorme achterstand en zag wiskunde helemaal niet meer zitten. Door een goede tip van een vriendin ben ik bijlessen gaan volgen bij Manon Ruardij eigenaresse van Studiescool te Doetinchem. In een hele korte tijd heeft zij mij geholpen met wiskunde en was mijn achterstand binnen no-time ingehaald. Ze heeft ervoor gezorgd dat ik veel meer zelfvertrouwen kreeg en mijn gemiddelde steeg van een 4 naar een 7. Bijlessen van Manon zijn altijd gezellig; ze geeft je het gevoel dat je gelijkwaardig aan haar bent in tegenstelling tot sommige kunnen docenten doen. Ik zit nu in havo 5 en volg nog steeds bijlessen van Manon omdat het een zekerheid geeft bij tentamenweken. Voor zo’n week worden namelijk de puntjes op de I gezet en daardoor ga ik zelfverzekerd een wiskunde proefwerk maken, met succes. Ik raad daarom iedereen studiescool aan, voor bijlessen in de exacte vakken of studiebegeleiding!
Studiescool gets a big 10 from me! My story: after graduating from mavo, I chose to do havo. In HAVO 4, I entered a math class full of students who had been taking the same β€œkind of math” for four years. After all, at havo you learn completely different things than at mavo, especially in the field of mathematics. I therefore had a huge disadvantage and did not like mathematics at all. Thanks to a good tip from a friend, I started taking tutoring lessons with Manon Ruardij, owner of Studiescool in Doetinchem. In a very short time she helped me with mathematics and my arrears were made up in no time. She has made me feel much more confident and my average increased from a 4 to a 7. Tutoring from Manon is always fun; she makes you feel like you are equal to her unlike some teachers can do. I am now in havo 5 and still follow tutoring lessons from Manon because it provides certainty during exam weeks. For such a week the dots are put on the I and because of that I will confidently make a math test, with success. I therefore recommend studiescool to everyone, for tutoring in the exact subjects or for tutoring!
A
Anique ruesen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Fantastische begeleiding gehad voor mijn zoon. Dit is niet zo.aar studiebegeleiding ....Manon kent de kinderen/ pubers door en door ...soms nog beter als wij ouders. Manon, ik wil je enorme bedanken voor alles wat je voor Noah en ons als ouders gedaan hebt! Dankzij jou heeft mijn zoon zijn mavo diploma gehaald maar nog veel belangrijker, hij is zelfverzekerder geworden en staat weer vrolijk in het leven, op weg naar zijn vervolgstudie. Superdank ! Je bent een topper !
Had fantastic guidance for my son. This is not the case for study guidance .... Manon knows the children / adolescents through and through ... sometimes even better than we parents. Manon, I want to thank you enormously for everything you have done for Noah and us as parents! Thanks to you my son got his mavo diploma but even more important, he has become more self-assured and is happy again, on his way to his further study. Super thanks! You are awesome !
M
Mariken van der Meijden-Loois on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Geweldige studiebegeleiding en 1 op1 bijles. Manon heeft het voor elkaar gekregen om onze zoon, die alleen maar onvoldoendes voor wiskunde haalde, voor zijn HAVO examen te laten slagen met een voldoende!
Great tutoring and 1 on 1 tutoring. Manon has managed to pass our son, who only got unsatisfactory marks for mathematics, for his HAVO exam with a pass!
S
Sophie Hulsman on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Onze dochter -met sterk ontkende Asperger- heeft door de unieke begeleiding die Manon geeft, de grip op de dingen weer teruggekregen. In een combinatie van huiswerkbegeleiding en daar tussendoor verweven sociaal-emotionele begeleiding bereikte zij precies wat nodig was bij haar. Het A-woord mag bij onze dochter niet worden genoemd, begeleiding in die richting wordt geweigerd, Manon bleek de oplossing! In het kader van huiswerkbegeleiding heeft zij door deze ongecompliceerde aanpak enorme stappen kunnen zetten in haar persoonlijke ontwikkelingen. Een aanrader voor iedere ouder met de handen in het haar!
Our daughter -with strongly denied Asperger- has regained her grip on things thanks to the unique guidance that Manon provides. In a combination of homework counseling and interwoven social-emotional counseling in between, she achieved exactly what was needed for her. The A word may not be mentioned with our daughter, guidance in that direction is refused, Manon turned out to be the solution! In the context of homework support, this uncomplicated approach has enabled her to take enormous steps in her personal development. A must for every parent with their hands in their hair!
O
Olivier Van der Meijsen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

De studiescool heeft mij ontzettend geholpen met wiskunde van iemand die alleen maar onvoldoendes haalde naar zevens voor wiskunde was geweldig. Verder is de studiebegeleiding zelf ook van hoge kwaliteit, leert goed plannen en krijgt veel ondersteuning met vakken waar je moeite mee hebt
The studycool has helped me a lot with maths from someone who only got fail marks to sevens for maths was great. Furthermore, the study counseling itself is also of high quality, teaches you to plan well and receives a lot of support with subjects that you have difficulty with
H
Hevda Shekho on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Manon heeft vanaf de eerste dag het maximale uit mijn dochter gehaald. In deze moeilijke tijden van Corona heeft zij nog steeds de nodige huiswerkbegeleiding, waarbij het nu extra hard nodig is maar nog steeds het maximale inzet door de studiecoaching naar voren komt! Niet alleen maar goede resultaten maar ze leert ook omgaan met een strakke planning en een extra verdieping! Dit zie ik ook terug in de resultaten vergeleken met de tijden voor de kennismaking met Manon! GEWELDIG! ?
Manon got the most out of my daughter from day one. In these difficult times of Corona, she still has the necessary homework guidance, which is now extra desperately needed but still the maximum effort is brought forward by the study coaching! Not only good results, but she also learns to deal with a tight schedule and an extra depth! I also see this reflected in the results compared to the times before the introduction to Manon! AWESOME! ?
W
Wessel Bekken on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Goede huiswerkbegeleiding Ik ben ongeveer vier maanden geleden gestart bij StudieScool en ik heb het heel erg naar mijn zin gehad. Ik heb in een korte tijd veel kunnen leren door de goede uitleg van Manon. Hierdoor kan ik met veel zelfvertrouwen starten op mijn opleiding, omdat ik met alle vakken goed op niveau ben. Ik heb verder geen negatieve op of aanmerkingen, want het is altijd gezellig en leerzaam.
Good homework guidance I started at StudieScool about four months ago and I really enjoyed it. I was able to learn a lot in a short time because of Manon's good explanation. This allows me to start my education with a lot of confidence, because I am at a good level in all subjects. I have no further negative or remarks, because it is always fun and educational.
M
Martine Roosendaal on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Wij zijn erg tevreden over de begeleiding van Manon van Studiescool. Manon is erg betrokken. Ook is Manon erg kundig en voelt goed aan wat mijn dochter nodig heeft. Ze wordt geholpen bij het leren leren en plannen. Samen werken ze aan het zelfvertrouwen. Mijn dochter gaat met veel plezier naar Studiescool!!
We are very satisfied with the guidance of Manon from Studiescool. Manon is very involved. Manon is also very knowledgeable and has a good sense of what my daughter needs. She is helped to learn to learn and to plan. Together they work on self-confidence. My daughter enjoys going to Studiescool!!

Write some of your reviews for the company Studiescool Huiswerkbegeleiding en Bijles in Doetinchem

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *