Tandartspraktijk Eindhoven - De Koppele 13

4.1/5 based on 8 reviews

Contact Tandartspraktijk Eindhoven

Address :

De Koppele 13, 5632 LE Eindhoven, Netherlands

Phone : 📞 +8
Postal code : 5632
Website : https://www.tandartspraktijkeindhoven.com/
Categories :
City : Eindhoven

De Koppele 13, 5632 LE Eindhoven, Netherlands
t
tectoniccrasher on Google

Wat een prettige tandarts! de laatste 6 jaar ben ik angstig geweest voor tandartsbezoeken en ging er zenuwachtig naartoe. Eennaal daar werd ik snel geholpen door een hele vriendelijke tandards bij de naam Niyan, De gehele 45 minuten heb 4 gaatjes laten vullen en heb ik vrijwel helemaal niets gevoeld van pijn. De sfeer was zeer rustgevend en zowel de tandarts als de assistente creërden een zeer prettige sfeer. ik zou iedereen die met angsten of onzekerheden voor de tandarts zit hier naar verwijzen.
What a pleasant dentist! for the last 6 years i have been anxious about dental visits and went there nervously. Once there I was quickly helped by a very friendly dentist by the name of Niyan. The entire 45 minutes I had 4 holes filled and I hardly felt any pain at all. The atmosphere was very calming and both the dentist and the assistant created a very pleasant atmosphere. I would refer anyone with fears or insecurities about the dentist to this.
M
Mandy Baudoin on Google

Over de kundigheid van de tandartsen heb ik geen enkel slecht woord. Deze doen prima hun werk. Echter vind ik het wel erg vervelend dat ik met enige regelmaat een dag voor de afspraak word gebeld met de mededeling dat de afspraak om wat voor reden dan ook word verzet, en deze dan maanden verder word verzet. Ook vind ik het vervelend dat ik telkens een andere tandarts heb. Ik heb vaste dagen waarop ik tijd heb om naar de tandarts te gaan. En telkens als ik bel voor een afspraak werkt een desbetreffende tandarts ineens alleen op een andere dag. Dit is al zeker 3 keer voor gekomen. Dan hebben we nog de baliemedewerker. Voorheen stond er een erg leuke jonge dame, die ontzettend vriendelijk was en kennis van patiënten had. Deze keer werd ik te woord gestaan door een dame die ik totaal niet vriendelijk vond, en ze sprak me haast toe alsof ik een klein kind was. Ik denk er serieus over na om op zoek te gaan naar een andere tandarts. Ik ben al bijna een jaar niet gezien door een tandarts doordat afspraken telkens worden verzet. Erg jammer!
I have nothing bad to say about the expertise of the dentists. These do their job well. However, I do find it very annoying that I am regularly called a day before the appointment with the announcement that the appointment will be rescheduled for whatever reason, and that it will be rescheduled months later. I also find it annoying that I always have a different dentist. I have set days when I have time to go to the dentist. And every time I call for an appointment, a dentist in question suddenly works alone on a different day. This has happened at least 3 times. Then we have the desk clerk. Previously there was a very nice young lady, who was very friendly and had knowledge of patients. This time I was met by a lady whom I did not find friendly at all, and she spoke to me almost as if I were a small child. I am seriously considering looking for another dentist. I haven't seen a dentist in almost a year because appointments are constantly being rescheduled. Pity!
K
Kinga Pongrácz-Simon on Google

Vooral voor de laatste tijd gezien, een goede praktijk met leuke en betrouwbaare tandarts en mondhygiënest, namelijk Andre en Roxanne. Positief ervaringen bij beide personen, de behandelingen hebben goed gelopen met rustige sfeer. We kunnen voor de hele gezin aanraden!
Especially seen lately, a good practice with nice and reliable dentist and oral hygienest, namely Andre and Roxanne. Positive experiences with both people, the treatments went well with a calm atmosphere. We can recommend for the whole family!
R
Renate Smit on Google

Bij mijn vorige tandarts had ik altijd problemen met mijn gebit. Ivm verhuizing en een noodgeval ben ik hier terecht gekomen. Nu zelden problemen met mijn gebit. Wel elke keer een andere tandarts, maar dat is prima. Ze zijn vriendelijk en professioneel. Ze willen mensen echt helpen, zonder onnodige kosten te veroorzaken. Ook vind ik de mondhygiënist erg goed. Ze dringt je echt aan om goed voor je gebit te zorgen. :)
I always had problems with my teeth at my previous dentist. I ended up here due to moving house and an emergency. Rarely have problems with my teeth now. A different dentist every time, but that's fine. They are friendly and professional. They really want to help people, without incurring unnecessary costs. I also think the dental hygienist is very good. She really urges you to take good care of your teeth. :)
A
Abuzer ALACA on Google

Sending ridiculous bills, bad service, calling and waiting in the line.
I
Idżys gierki on Google

Very nice dentists, great service. I am very pleased! I recommend it to everyone ❤️??
A
Anumita Chakrabarty on Google

Very nice dental clinic. The staff is very friendly especially Khadyeh Yaghoubi. She is gentle and explains all the procedures very well. Highly recommended ! Anumita Chakrabarty
L
Lukas Buivydas on Google

Previous dentist did first half of the canal treatment. I paid 120€ and said overall price will be 400€. This dentist was really close to me so I said why not finish it here? I called and explained everything, we set a date. When I came, they said we will do just a regular check-up. I was thinking weird because I wanted to only finish my canal treatment but okay maybe I need to do it before canal treatment. Well nope they did it and scheduled date 1.5months later. That REGULAR CHECK UP costed me 150€(more than first canal treatment) and it was done in 3-5minutes. Then the second canal treatment costed me 400€. If you a lot of money to spend, it's a perfect place.

Write some of your reviews for the company Tandartspraktijk Eindhoven

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *