Terrasheater.nl - Retselseweg 6

4.2/5 β˜… based on 5 reviews

De Beste Terrasverwarming of Terrasheater Kopen - Terrasheater.nl

Vind de Beste Terrasverwarming of Terrasheater | Deskundig advies | Echte winkel en showroom | Altijd Gratis bezorgd.

About Terrasheater.nl

Herroepingsrecht/retour

1 Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke Klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Varpo Online B.V. binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
2 Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Varpo Online B.V. een raming van deze kosten.

Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.

3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.

4 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

5 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Varpo Online B.V., of op andere ondubbelzinnige wijze aan Varpo Online B.V. kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Varpo Online B.V. bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Logitess B.V.
Afdeling Retouren
Retselseweg 6 A
5473 HC Heeswijk-Dinther

6 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Varpo Online B.V. de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen

Tenzij Varpo Online B.V. aanbiedt het product zelf af te halen, mag Varpo Online B.V. wachten met terugbetalen tot Varpo Online B.V. het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

7 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

8 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

-Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
-Producten die snel kunnen bederven of verouderen;
-Losse kranten en tijdschriften;
-Audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan Klant de verzegeling heeft verbroken;
-Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
-De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant en hij heeft heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Contact Terrasheater.nl

Address :

Retselseweg 6, 5473 HC Heeswijk Dinther, Netherlands

Phone : πŸ“ž +799
Postal code : 5473
Website : https://www.terrasheater.nl/
Categories :
City : Heeswijk Dinther

Retselseweg 6, 5473 HC Heeswijk Dinther, Netherlands
F
Frank van Uden on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Geweldig!
Awesome!
M
Michel P on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Service is bedroevend
Service is sad
N
Niels B W on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

goede service
good service
D
Dennis on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Mooie showroom en veel keuze. Uitstekende service bij het uitzoeken van de juiste heater!
Nice showroom and lots of choice. Excellent service when selecting the right heater!
J
Jan P. on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Had wat problemen met mijn patioheaters. Ontsteken lukte, maar meer niet. Via telefoon keurig uitgelegd gekregen wat het probleem kon zijn en direct de juiste onderdelen besteld. Een dag later in de bus, nog een uurtje sleutelen en ze branden weer perfect!
Had some problems with my patio heaters. Igniting was successful, but nothing more. Via telephone properly explained what the problem could be and immediately ordered the right parts. A day later on the bus, tinkering for another hour and they burn perfectly again!

Write some of your reviews for the company Terrasheater.nl

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *