The House Doctor - Buizerdstraat 101

3.6/5 β˜… based on 8 reviews

About The House Doctor

Het Nederlands Huisartsen Genootschap vindt het belangrijk dat patiënten goede en betrouwbare voorlichting krijgen over ziekten en aandoeningen. Het NHG heeft hiervoor de website thuisarts.nl samengesteld. Op thuisarts.nl wordt betrouwbare informatie gegeven over gezondheid en ziekte voor de patiënt. Deze informatie kan worden geraadpleegd voor tijdens en na het bezoek aan de huisarts. Thuisarts.nl is samengesteld door huisartsen.

Contact The House Doctor

Address :

Buizerdstraat 101, 6601 AT Wijchen, Netherlands

Phone : πŸ“ž +7
Postal code : 6601
Website : http://www.dehuisdokter.nl/
Categories :
City : Wijchen

Buizerdstraat 101, 6601 AT Wijchen, Netherlands
f
fam van Os on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

H
Hans Groener on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Als je toch ziek bent of je niet lekker voelt, is dit een prima plek om te aandacht te krijgen.
If you are sick or don't feel well, this is a great place to get attention.
J
Joris Brand on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Fijne huisartsen, die luisteren en gewoon vragen wat jij wil en de optie openleggen. Verder bewust omgaan met medicatie gebruik en niet zomaar iets voorschrijven.
Great GPs, who listen and simply ask what you want and open up the option. Furthermore, consciously dealing with medication use and not just prescribing anything.
F
Fenna on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Fijne huisartsenpraktijk. Ze zijn goed bereikbaar, alleen mogen er meer parkeerplaatsen bij komen. De huisartsen en assistentes nemen alle tijd voor je. Wij zijn erg blij met jullie!
Fine general practice. They are easily accessible, but more parking spaces may be added. The GPs and assistants take all the time for you. We are very happy with you!
J
Jip Jah on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Altijd minimaal een half uur wachten. Maar wel zomaar geld kunnen afschrijven, al je niet in behandeling bent
Always wait at least half an hour. But you can just write off money, even if you are not in treatment
S
Stephanie P on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Zeer vriendelijk! Mijn zieke moeder die tijdelijk in Nederland was kon bij geen enkele huisarts in Wijchen terecht, ondanks dat ze gewoon plek hadden. Zelfs niet bij mijn eigen huisarts. Gelukkig kon ze hier wel terecht en is ze perfect geholpen met de juiste medicatie. Bedankt!
Very friendly! My sick mother, who was temporarily in the Netherlands, could not go to any GP in Wijchen, despite the fact that they just had room. Not even my own doctor. Fortunately, she was able to go here and she was perfectly helped with the right medication. Thanks!
M
Michael de Groot on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ben je al twee weken ziek, wil je contact met ze opnemen om te overleggen of een afspraak te maken. Krijg je te horen dat ze alleen bereikbaar zijn voor echte spoed wegens het zetten van Corona vaccins. Oftewel als je ziek bent heb je pech en moet je nog maar wat langer ziek blijven. Vind dit echt niet kunnen.
If you have been ill for two weeks, do you want to contact them to discuss or make an appointment. You will be told that they are only available for real emergency because of putting Corona vaccines. In other words, if you are ill you are unlucky and you have to stay ill a little longer. Really do not think this is possible.
R
Roban Alhob on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Good

Write some of your reviews for the company The House Doctor

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *