Therapiecentrum Twente - Vissedijk 1

4.5/5 based on 8 reviews

Therapiecentrum Twente - Fysiotherapie Almelo - Therapiecentrumtwente.nl

Welkom bij de Masters in Fysio! U zoekt een fysiotherapeut of een andere paramedisch specialist: Therapiecentrum Twente biedt u optimale behandeling en begeleiding.

Contact Therapiecentrum Twente


Vissedijk 1, 7602 CN Almelo, Netherlands
N
Nienke Koertshuis - Olde Agterhuis on Google

Goede praktijk, kundige fysiotherapeuten! Ik kon er dezelfde dag nog terecht en ben zeer goed geholpen.
Good practice, skilled physiotherapists! I was able to go there the same day and I was helped very well.
m
marco bogaarts on Google

Veel ervaren therapeuten en altijd een gezellige sfeer
Many experienced therapists and always a nice atmosphere
T
Titia van der Stelt on Google

Topservice en kwaliteit van de fysiotherapeuten, heel erg zorgsaam. Heel prettige samenwerking met Robin, Els, Frank, Ronald, Lars en het hele team! Makkelijk dat meerdere disciplines en specialisaties bij elkaar komen op dezelfde locatie.
Top service and quality of the physiotherapists, very caring. Very pleasant cooperation with Robin, Els, Frank, Ronald, Lars and the whole team! It is easy for multiple disciplines and specializations to come together at the same location.
I
In Balans Almelo I de Groot on Google

Prima geholpen hier
Great help here
A
A. on Google

Al enige jaren onder behandeling van Lars. Altijd vrolijk, enthousiast en kundig. Al meerdere malen mijn chronisch wordende kwaal en bijbehorende pijn sterk verminderd. Voor mij geen andere fysio meer!
For several years under Lars treatment. Always cheerful, enthusiastic and knowledgeable. Several times my chronic ailment and associated pain have been greatly reduced. No other physio for me anymore!
D
Dre cornerman on Google

Tijdens telefonisch contact werd mij verteld dat ik te snel ophing en dat ik daarom nu niet langer meer geholpen kan worden. Ongepast en niet erg professioneel , dubbele behandelingen boeken om zorgverzekeraar te misleiden. Melding is gemaakt ivm regelgeving KNGF. Dit is de reactie die de eigenaar gaf: Tenzij er binnen 1 week volledige verwijdering van deze uitlatingen plaatsgevonden heeft zal ik opdracht geven tot vervolging op basis van smaad en laster. Daar Google een behoorlijk bereik heeft zal ik daarom ook een daarbij passend bedrag eisen als schadevergoeding indien u niet overgaat tot verwijdering. Ook zal ik de andere getroffen partijen verwittigen.
During telephone contact I was told that I hung up too quickly and that I can therefore no longer be helped. Inappropriate and not very professional, booking double treatments to trick health care provider. Report has been made in connection with KNGF regulations. This is the response that the owner gave: Unless there is complete removal of these statements within 1 week, I will order prosecution on the basis of libel and slander. Since Google has a considerable reach, I will therefore also demand an appropriate amount as compensation if you do not proceed with removal. I will also notify the other affected parties.
R
Robin Koertshuis on Google

Topteam van fysiotherapeuten in een geweldig samenwerkingsverband met oefentherapie Mensendieck/Cesar, ergotherapie, diëtetiek, logopedie, podotherapie, acupunctuur, homeopathie, echografie en shockwave.
Top team of physiotherapists in a great partnership with Mensendieck / Cesar exercise therapy, occupational therapy, dietetics, speech therapy, podiatry, acupuncture, homeopathy, ultrasound and shockwave.
M
Mazvita Matiza on Google

Very good physio's! They have a nice work ethic and the place looks great.

Write some of your reviews for the company Therapiecentrum Twente

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *