VaderHuis - Korte Vleerstraat 230

5/5 based on 3 reviews

site is undergoing maintenance - Vaderhuis.org

To bring the revelation of the Fatherheart of God to the church in a tangible way. Locatie: JHOP gebouw - Korte Vleerstraat 230 Den Haag . Inloop vanaf 18.30 uur

site is undergoing maintenance - Vaderhuis.org

 

Adres: Korte Vleerstraat 230 in Den Haag  Aanvang: 19:00 uur (inloop vanaf 18:30 uur)

 

Hierbij is het rekeningnummer van het VaderHuis opgeheven. 

 

Het nieuwe bankrekeningnummer is nu:

Stichting Stephanus Christian Support Ministries (ANBI)

NL14 RABO 0381 9304 16

 

De naam zal binnenkort wel veranderen. 

 

Voor info over Vaderhart-seminars, spreekbeurten en conferenties, kijk op Fatherhouse the Movement - Fatherhouse the Movement 

Contact VaderHuis

Address :

Korte Vleerstraat 230, 2513 VP Den Haag, Netherlands

Phone : 📞 +9
Postal code : 2513
Website : http://vaderhuis.org/
Categories :
City : Den Haag

Korte Vleerstraat 230, 2513 VP Den Haag, Netherlands
g
gilsonia plak on Google

S
S KorB on Google

De beste plaats om te zijn
The best place to be
J
Jane Doe on Google

U bent van harte welkom elke zondag avond vanaf 19:00 in "Het VaderHuis". Hier kunt U in een liefdevolle omgeving luisteren naar God's Woord, en genieten van de lofprijzing ter ere van Zijn Naam. Ook is er gelegenheid voor persoonlijke gebed en zieken zalving.
You are very welcome every Sunday evening from 19:00 in "Het VaderHuis". Here you can listen to God's Word in a loving environment, and enjoy the praise of His Name. There is also an opportunity for personal prayer and anointing the sick.

Write some of your reviews for the company VaderHuis

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *