Viewpoint Noordduinen - Zeeweg 2204

4.8/5 based on 8 reviews

Contact Viewpoint Noordduinen

Address :

Zeeweg 2204, Noordwijk, Netherlands

Categories :
City : Noordwijk

Zeeweg 2204, Noordwijk, Netherlands
M
Michael Maier on Google

Ich war zum Joggen und Spazieren gehen hier. Die Landschaft eignet sich zum Abschalten und Nachdenken, Ausspannen und Meditieren. Lasst euch von der Landschaft inspirieren
I was jogging and going for a walk here. The landscape is suitable for switching off and thinking, relaxing and meditating. Be inspired by the landscape
E
Eveline Greeve on Google

Heerlijk losloopgebied voor de hondjes! En ook inszelf lekker uitgelaten. ?
Lovely loose area for the dogs! And also enjoyable in itself. ?
F
Fabio van der Hulst on Google

Mooie duinen, kom er al mijn gehele leven.
Beautiful dunes, have been there all my life.
K
Kwiebus73 Kwiebus73 on Google

Heel Noordwijks duin is fantastisch om te wandelen en om van te genieten, let wel op de jonge dieren momenteel... En wie goed op let, zit in de schaduw nu damherten liggen
The whole of Noordwijk's dune is fantastic for walking and enjoying, keep an eye out for the young animals at the moment... And if you pay close attention, you are sitting in the shade now that fallow deer are lying down
T
Ton Hermans on Google

Een prachtig wandelgebied in en over de duinen met regelmatig prachtige vergezichten
A beautiful walking area in and over the dunes with regularly beautiful views
A
Ar van Dam on Google

Prachtig duingebied, loop er al jaren 2 a 3 keer per dag met de hond, verveelt nooit!?
Beautiful dune area, have been walking the dog there 2 or 3 times a day for years, never gets bored!?
J
Joost on Google

Niet een ‘officieel’ uitkijkpunt met een bankje en trappetje, maar meer een pad over een hoge zandduin met prachtig uitzicht over de duinen. Wel even lekker klimmen door het mulle zand.
Not an 'official' lookout point with a bench and stairs, but more of a path over a high sand dune with a beautiful view over the dunes. A nice climb through the loose sand.
W
White Wolf! on Google

Wonderful place if u love nature...I recommend

Write some of your reviews for the company Viewpoint Noordduinen

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *