Watersportcentrum Het Bastion - Verlengde Waalbrug

3.8/5 based on 5 reviews

Contact Watersportcentrum Het Bastion

Address :

Verlengde Waalbrug, 6663 KZ Nijmegen, Netherlands

Postal code : 6663
Website : https://www.nijmegen.nl/diensten/evenementen/evenementenlocaties/bastion/
Categories :
City : Nijmegen

Verlengde Waalbrug, 6663 KZ Nijmegen, Netherlands
w
wout boerdam on Google

Q
Quinten Kauw A Tjoe on Google

R
Rigo Montfrooy on Google

M
Matthias Matthias on Google

W
Wolf_Hond_Gaming (Wolf_Hond_Gaming) on Google

Lekker er langs en op gefiets wel weer dsn tijd geleden jammer genoeg
Nice along and on bike again dsn time ago unfortunately

Write some of your reviews for the company Watersportcentrum Het Bastion

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *