World Next Door - Spuiweg 2

4.6/5 β˜… based on 8 reviews

Contact World Next Door

Address :

Spuiweg 2, 8243 PW Lelystad, Netherlands

Phone : πŸ“ž +
Postal code : 8243
Website : http://www.worldnextdoor.nl/
Categories :
City : Lelystad

Spuiweg 2, 8243 PW Lelystad, Netherlands
Y
Yvonne van Dongen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Bedankt voor het fijne gezellige contact dat we hebben gehad tijdens het kopen van onze Hymer T694SL. Al onze vragen werden heel goed beantwoord en uitgelegd, ook werden we van alles telefonisch op de hoogte gehouden. Niets was jullie te veel en al onze onzekerheden hebben jullie bij ons weggenomen. We hebben aan de koop van de camper een heel warm gevoel overgehouden, het was net of we al heel lang bij jullie kwamen. Wij bevelen World Next Door in Lelystad zeker aan! Ber en Brian jullie zijn top mensen, eerlijk en oprecht! Succes met jullie prachtig bedrijf!
Thank you for the nice and pleasant contact that we had during the purchase of our Hymer T694SL. All our questions were very well answered and explained, we were also kept informed by telephone. Nothing was too much for you and all our insecurities have taken away from us. We have a very warm feeling about the purchase of the camper, it was as if we had come to you for a long time. We definitely recommend World Next Door in Lelystad! Ber and Brian you are top people, honest and sincere! Good luck with your wonderful company!
H
Hans Lindenbergh on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Top service. Onze camper daar laten verkopen. Je wordt heel precies van elke stap op de hoogte gehouden.
Top service. Have our camper sold there. You will be informed very precisely about every step.
s
se leussen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Helaas moest er wat tijd verstrijken voordat ik toe was aan het schrijven van een review. Als klant dus degene die de camper wil kopen voel ik mij niet serieus genomen door deze campermakelaar. Uiteindelijk is het belang van die andere klant degene dus die de camper te koop aanbied via deze makelaar leidend. Als koper van een camper bij deze makelaar ben je een wandelende zak geld. Dit heb ik gemerkt aan het volgende: - proefrit alleen mogelijk met monteur die de keuring doet. - de makelaar bepaald wie de camper keuring doet niet de kopende klant die mag betalen. Als u denkt ik ben koning klant vergeet dat maar. Ik verkoop wel eens iets via marktplaats. Soms ga ik in zee met een bieder en krijg ik later een veel beter bod. Uit fatsoen ga ik door met de eerste bieder. Deze fatsoens norm kent deze makelaar niet. Ik had een mondelinge overeenkomst met deze makelaar over prijs etc. Ik wilde echter nog wat bedenktijd. De bedenktijd was minder dan een paar uur. Ik werd gebeld door deze makelaar camper verkocht een beter bod. Ik voelde mij op dat moment behoorlijk gebruikt omdat ik veel tijd en moeite had gestoken om tot een deal te komen. Helaas trof ik Beer in een mindere periode, ik leefde oprecht met hem mee. Onvoorstelbaar hoe hij met gevoelens van een ander omgaat. Ik vraag mij nog steeds af waarom jij de keuze hebt gemaakt dat ik geen tegenbod mocht doen.
Unfortunately, some time had to pass before I was ready to write a review. As a customer who wants to buy the camper, I do not feel taken seriously by this camper broker. Ultimately, the interest of that other customer is the one who offers the camper for sale through this broker. As a buyer of a camper with this broker, you are a walking bag of money. I noticed this by the following: - test drive only possible with technician who carries out the inspection. - the broker determines who does the camper inspection, not the purchasing customer who can pay. If you think I am king customer forget that. I sometimes sell something via marketplace. Sometimes I work with a bidder and later I get a much better offer. Out of decency, I continue with the first bidder. This broker does not have this decent standard. I had a verbal agreement with this broker about price etc. However, I still wanted some time to consider. The reflection period was less than a few hours. I was called by this RV broker sold a better offer. I felt quite used at the time because I had put a lot of time and effort into reaching a deal. Unfortunately I met Beer in a lesser period, I sincerely sympathized with him. Unbelievable how he deals with the feelings of another. I still wonder why you made the choice not to make a counter offer.
G
Gerard te Ronde on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Prima ervaring met kijken naar een Camper zonder verkoper vanwege Corona. Goed open gesprek met kopje koffie, voldoen aan de Corona regels. Wij kunnen verder met wat tips en adviezen om een verantwoorde keuze te maken voor de toekomst.
Great experience looking at a Camper without a seller because of Corona. Good open conversation with a cup of coffee, comply with the Corona rules. We can continue with some tips and advice to make a responsible choice for the future.
J
Jan George Helder on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

We zijn gastvrij ontvangen en kregen heerlijke koffie aangeboden. We konden op ons gemak de camper bekijken en voor vragen konden we bij de verkoper terecht. Na wat mail wisselingen en telefoon zijn we tot een overeenstemming gekomen en hebben we onze mooie camper gekocht. Keurig verzorgde overdracht met goede tips. Bedankt voor jullie goede zorgen en wie weet tot ziens.
We received a warm welcome and were offered delicious coffee. We were able to view the camper at our leisure and we could contact the seller for questions. After some mail exchanges and telephone we came to an agreement and we bought our beautiful camper. Neatly arranged transfer with good tips. Thank you for your good care and who knows, see you soon.
K
Kajo Pepping on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Keurig manier van zaken doen, helder, transparant en eerlijk. Bedankt voor de goede service.
Neat way of doing business, clear, transparent and honest. Thanks for the good service.
S
Spapens Bart on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik kende World Next Door enkel via de website en na een telefoongesprek klikte het meteen met de zaakvoerder Ber Siers. Achteraf blijkt deze samenwerking de juiste keuze. Dit in tegenstelling tot een paar grote Belgische dealers, die voor onze camper een peulschil wilden betalen, om later met woekerwinsten te verkopen. Ber Siers was van in het begin heel duidelijk en transparant over zijn manier van werken, de kosten en de correcte inschatting van de marktwaarde. Doorheen het hele verkoopproces heeft hij alle afspraken stipt nageleefd. De koper werd 100% ingelicht en bij de invoer van BelgiΓ« naar Nederland heeft hij alle administratie en de invoermodaliteiten op zich genomen. Achteraf zijn er dan ook geen verassingen meer voor de koper wat de goede relatie alleen maar bevordert. Zelden zo'n professionele makelaar tegengekomen. Topadres!
I only knew World Next Door through the website and after a telephone conversation I immediately clicked with the manager Ber Siers. In retrospect, this collaboration turned out to be the right choice. This in contrast to a few large Belgian dealers, who wanted to pay a trifle for our camper, to later sell it with exorbitant profits. Ber Siers was very clear and transparent from the start about his way of working, the costs and the correct estimation of the market value. Throughout the entire sales process, he strictly adhered to all agreements. The buyer was 100% informed and for the import from Belgium to the Netherlands he took care of all the administration and the import modalities. Afterwards there are no more surprises for the buyer, which only promotes a good relationship. Rarely encountered such a professional broker. Top address!
R
RV Masters Comfort Sunscreen AB on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Dank je wel voor de goede service en afwikkeling met de verkoop van onze camper! U krijgt van mij een 10 met Griffel.
Thank you for the good service and settlement with the sale of our motorhome! You get a 10 from me with Granger.

Write some of your reviews for the company World Next Door

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *