Zachte Kracht, Rustpunt voor SpitsuurVrouwen - Lentse Schoolstraat 25

4.9/5 β˜… based on 7 reviews

Contact Zachte Kracht, Rustpunt voor SpitsuurVrouwen

Address :

Lentse Schoolstraat 25, 6663 CP Nijmegen, Netherlands

Phone : πŸ“ž +8897
Postal code : 6663
Website : http://zachtekracht.nu/
Categories :
City : Nijmegen

Lentse Schoolstraat 25, 6663 CP Nijmegen, Netherlands
M
Mirjana Scheepens on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Wat een heerlijke, liefdevolle aandacht! Sijtje voelde perfect aan wat ik nodig had nog voor ik het zelf wist. Ik voel me ontroerd door de mooie inzichten die ik heb gekregen tijdens de massage. Dank je wel!
What a wonderful, loving attention! Sijtje felt perfectly what I needed before I even knew it. I am moved by the beautiful insights I have received during the massage. Thank you!
M
Martine Strijbos on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Bij Sijtje leer je thuiskomen in je lijf! Ze heeft mij geleerd te voelen en te accepteren van dat wat er is en dat hoeft niet fijn te zijn, maar het is wel goed!
At Sijtje you learn to come home to your body! She has taught me to feel and accept what is there and that does not have to be nice, but it is good!
W
Wietske Hagg on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

De oprechte betrokkenheid, inzet en aandacht hebben mij geholpen met verzachten, luisteren en tot rust komen in mijn eigen lichaam. Haar respectvolle en liefdevolle aandacht werkten heel inspirerend voor me. Op die wijze kan en wil ik ook mezelf omvatten. Dank Sijtje.
The sincere involvement, dedication and attention have helped me to soften, listen and relax in my own body. Her respectful and loving attention was very inspiring for me. In that way I can and want to include myself. Thank you Sijtje.
I
Imke Nabben on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Sijtje’s zachtheid is al voelbaar voordat ze me aangeraakt heeft; die straalt ze uit net als de rust en aandacht die er is. Aandacht en toewijding zijn haar grote zachte kracht in mijn beleving. De vertaling naar een massage die aansluit bij de behoefte van dat moment gaat als vanzelf. Heel natuurlijk stemt ze dit af op een prettige manier waardoor ik me volledig kan ontspannen. Mijn hoofd β€˜uit’ zetten en mijn binnenste β€˜aan’. Tijd om naar mijn lijf te luisteren, een kunst die geleerd moet worden en waar Sijtje perfect in weet te sturen. Na afloop voel ik me heerlijk. Ontspannen, en vooral lekker en blij in en met mijn lijf!’
Sijtje's softness can already be felt before she has touched me; it radiates it just like the peace and attention there is. Attention and dedication are her great soft strength in my experience. The translation to a massage that meets the needs of the moment goes without saying. Very naturally she coordinates this in a pleasant way so that I can fully relax. Turn my head "off" and my inside "on". Time to listen to my body, an art that needs to be learned and where Sijtje knows how to steer perfectly. Afterwards I feel great. Relaxed, and most of all nice and happy in and with my body! "
J
JosΓ© Koster on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik ga naar Sijtje als ik me gespannen voel of niet lekker in m'n vel zit. Ze helpt me om weer zacht te worden naar mezelf. En daardoor kan ik mijn eigen kracht veel beter voelen en erop vertrouwen. Na een massage van Sijtje voel ik me weer thuis in mijn lichaam enn dat is echt de beste plek om te zijn.
I go to Sijtje if I feel tense or uncomfortable. She helps me to become soft again to myself. And because of that I can feel and trust my own strength much better. After a massage from Sijtje I feel at home in my body and that is really the best place to be.
a
annique holleman on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Zachte kracht - een naam die de spijker op de kop slaat! Voor mij was het een diepe meditatie via het lichaam. Een haptonomische massage zou je het ook kunnen noemen. De handelingen van Sijtje zijn met ontzettend veel gevoel, haar handen zijn bijna niet te voelen terwijl je voelt dat er veel gebeurd in je lijf. Ze weet de punten die het het meest nodig hebben te raken en je hulpvraag goed te verwoorden in haar massage. Super goede en liefdevolle manier om weer in connectie met je lijf te raken en zo stappen te kunnen maken daar waar jij ze nodig hebt.
Gentle power - a name that hits the nail on the head! For me it was a deep meditation through the body. You could also call it a haptonomic massage. Sijtje's actions are with a lot of feeling, her hands can hardly be felt while you feel that a lot is happening in your body. She knows how to hit the points that need it most and how to articulate your request for help in her massage. Super good and loving way to reconnect with your body and take steps where you need them.
M
Marieke Majoor on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Eenmaal op Sijtje's site werd ik al geraakt door haar woorden. Dat maakte de afspraak maken al erg gemakkelijk. De zin: 'Je bent al een hele tijd niet met aandacht aangeraakt' heeft me doen besluiten ervoor te gaan. Spannend. De liefdevolle maar krachtige behandelingen van Sijtje hebben me weer mijn lijf leren ervaren als een geschenk. Ik mag er zijn met dit lijf! En na de behandelingen geraakt en aangeraakt naar huis, wie wil dat nou niet!
Once on Sijtje's site I was already touched by her words. That made the appointment very easy. The sentence, "You haven't been touched with attention for a long time" made me decide to go for it. Exciting. Sijtje's loving but powerful treatments have taught me to experience my body as a gift again. I can be there with this body! And after the treatments hit and touched home, who wouldn't want that!

Write some of your reviews for the company Zachte Kracht, Rustpunt voor SpitsuurVrouwen

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *