Zwembadfoto.nl - Middentocht 16

5/5 β˜… based on 1 reviews

About Zwembadfoto.nl

Algemene voorwaarden Zwembadfoto.nl/Tequila Design

Artikel 1: Algemeen
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Zwembadfoto/Tequila Design: de freelance fotograaf Francisco (Paco) Busteros gevestigd te Leiderdorp, Middentocht 16, 2353 VB.

Foto’s en/of beelden: de foto’s of beelden die in digitale vorm door Zwembadfoto/Tequila Design aan de wederpartij geleverd worden.
Wederpartij: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die schriftelijk, mondeling of via de website van Zwembadfoto/Tequila Design kenbaar heeft gemaakt van de door Zwembadfoto/Tequila Design aangeboden foto’s en/of beelden gebruik te willen maken.
Website: de homepage en vervolgpagina’s, bestanden met informatie ondergebracht onder de URL; http://www.zwembadfoto.nl.

Artikel 2: Toepasbaarheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Zwembadfoto/Tequila Design en een wederpartij. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden die door een wederpartij worden gehanteerd, worden door Zwembadfoto/Tequila Design uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Het is de wederpartij niet toegestaan enig recht uit een met Zwembadfoto/Tequila Design gesloten overeenkomst aan derden over te dragen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst
1. Een ieder die de website van Zwembadfoto/Tequila Design bezoekt en de informatie die daarop beschikbaar is of beschikbaar kan worden gesteld tot zich neemt, gaat hierdoor een overeenkomst aan en gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Deze gelden niet als de bezoeker de website van Zwembadfoto/Tequila Design meteen verlaat zonder de aldaar beschikbaar gestelde informatie tot zich te nemen.
2. Onder voorbehoud van tegenbewijs, geldt de elektronische administratie van Zwembadfoto/Tequila Design (zie betaling) als bewijs van totstandgekomen overeenkomst(en) met de Wederpartij.

Artikel 4: Licentie en recht van gebruik van foto’s en/of beelden
1. Het auteursrecht op de gehele inhoud van de website van Zwembadfoto/Tequila Design en alle aan de wederpartij geleverde foto’s en/of beelden, blijft in ieder geval en te allen tijde berusten bij Zwembadfoto/Tequila Design. Foto’s en/of beelden worden nimmer eigendom van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen Zwembadfoto/Tequila Design en wederpartij overeengekomen is. Het is niet toegestaan beeldmateriaal beschikbaar gesteld via de website of de website zelf te dupliceren en/of te bewaren ongeacht het beoogde doel.
2. Geen enkel gebruik van de foto’s en/of beelden op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de wederpartij enige uitstaande factuur van Zwembadfoto/Tequila Design nog niet heeft voldaan of op andere wijze nog niet geheel heeft voldaan aan een ander soort verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Zwembadfoto/Tequila Design dan ook.
3. Alleen na volledige betaling van de factuur en acceptatie van deze algemene voorwaarden, krijgt de wederpartij het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht de aan de wederpartij geleverde foto’s en/of beelden voor onbepaalde tijd te gebruiken voor professionele, redactionele projecten, waaronder drukwerk, redactionele artikelen, advertenties, verpakkingen, multimedia- en videoproducties.
4. Het is de wederpartij niet toegestaan de foto’s en/of beelden in een downloadbaar formaat beschikbaar te stellen of op een website te gebruiken met een hogere resolutie dan 72 dpi. Ook wordt aan de wederpartij geen toestemming verleend de foto’s en/of beelden te gebruiken om obsceen, lasterlijk, belastend of pornografisch materiaal te produceren.
5. De wederpartij dient bij redactioneel gebruik van foto’s en/of beelden zorg te dragen voor de navolgende naamsvermelding bij de foto en/of beeld of in het colofon. De naam Zwembadfoto/Tequila Design dient als volgt vermeld te worden: Zwembadfoto.nl/Tequila Design.

Artikel 5: Aansprakelijkheid en garantie
1. Zwembadfoto/Tequila Design is niet aansprakelijkheid voor schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Zwembadfoto/Tequila Design. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
2. Zwembadfoto/Tequila Design behoudt zich het recht, in geval van beschadiging of kwaliteitsverlies van foto’s en/of beelden of media waarop de beelden zijn gedistribueerd, tot reparatie of vervanging van het origineel, op voorwaarde dat de wederpartij gebreken binnen 7 dagen na ontvangst aan Zwembadfoto/Tequila Design meldt.
3. Zwembadfoto/Tequila Design aanvaardt geen restitutie van betaling, voor zover deze gedaan zijn ter verkrijging van het recht de foto’s en/of beelden in gebruik te nemen, ongeacht of de wederpartij deze foto’s en/of beelden daadwerkelijk heeft gebruikt.

Artikel 6: Betaling
1. Na het plaatsen van de bestelling volgt er per e-mail een factuur van Zwembadfoto/Tequila Design. Zodra het te betalen bedrag ontvangen is, volgt wederom per e-mail de foto of foto’s.
2. Indien aannemelijk is dat Zwembadfoto/Tequila Design hogere kosten heeft gemaakt of meerwerk heeft moeten verrichten, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en dit meerwerk voor vergoeding door de wederpartij in aanmerking.

Artikel 7: Overige bepalingen
1. Indien de wederpartij zich niet aan deze algemene voorwaarden houdt, heeft Zwembadfoto/Tequila Design het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst te beëindigen. In dit geval dient de wederpartij direct en zonder uitstel de aan hem beschikbaar gestelde foto’s en/of beelden en duplicaties hiervan te vernietigen en dit schriftelijk kenbaar te maken aan Zwembadfoto/Tequila Design.

Artikel 8: Plaats van nakoming, toepasselijk recht, conflictoplossing
1. De vestigingsplaats van Zwembadfoto/Tequila Design is de plaats waar de wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Zwembadfoto/Tequila Design moet voldoen.
2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Zwembadfoto/Tequila Design is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
3. De rechter in de vestigingsplaats van Zwembadfoto/Tequila Design is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Zwembadfoto/Tequila Design het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Contact Zwembadfoto.nl

Address :

Middentocht 16, 2353 VB Leiderdorp, Netherlands

Phone : πŸ“ž +
Postal code : 2353
Website : http://www.zwembadfoto.nl/
Categories :
City : Leiderdorp

Middentocht 16, 2353 VB Leiderdorp, Netherlands
P
Paco Busteros LeΓ³n on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Write some of your reviews for the company Zwembadfoto.nl

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *