Actief Zorg - Biesbosweg 4

4.1/5 based on 8 reviews

Contact Actief Zorg

Address :

Biesbosweg 4, 5145 PZ Waalwijk, Netherlands

Phone : 📞 +8878
Postal code : 5145
Website : https://www.actiefzorg.nl/
Categories :
City : Waalwijk

Biesbosweg 4, 5145 PZ Waalwijk, Netherlands
T
Toke Delaroij on Google

Goed
Good
C
Connie Kneepkens on Google

Goed bedrijf
Good business
C
Christa Redert on Google

Sanne Sanders blaft je continue af aan de telefoon. Arrogant persoon bij Actief zorg
Sanne Sanders is constantly barking at you on the phone. Arrogant person at Active care
M
Michel Bliek on Google

Fijne thuiszorg organisatie met duidelijke visie
Great home care organization with clear vision
J
Jan-Paul v.W on Google

Prima bedrijf. Raad het zeker aan bij anderen
Great company. Certainly recommend it to others
c
chantal lasseel on Google

Makkelijk te vinden
Easy to find
R
Roger Hammers on Google

Meedenkend zorg bedrijf wat in deze moeilijke tijd van de zorg toch de cliënt de best mogelijke zorg te verlenen.
Thinking along with the care company that, in this difficult time of care, still provides the client with the best possible care.
P
Paul Van Mierlo on Google

Zorg kwam meerdere keren niet opdagen zonder afmelding, bij zelf informeren krijg je te horen dat er veel zieken zijn. Voor zon groot bedrijf verwacht je op zn minst mensen op kantoor die de klanten ff kort telefoneren om het door te geven.. kost max 2 minuten pp.
Care did not show up several times without cancellation, when you inquire yourself you will be told that there are many sick people. For such a large company you expect at least people in the office who phone the customers briefly to pass it on.. costs max 2 minutes pp.

Write some of your reviews for the company Actief Zorg

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *