AstraZeneca - Lagelandseweg 76

1.7/5 β˜… based on 8 reviews

Contact AstraZeneca

Address :

Lagelandseweg 76, 6545 CG Nijmegen, Netherlands

Phone : πŸ“ž +77
Postal code : 6545
Website : https://www.astrazeneca.nl/
Categories :
City : Nijmegen

Lagelandseweg 76, 6545 CG Nijmegen, Netherlands
d
darterlix1 on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Wat een rommeltje bij astrazeneca wel vaccins naar Engeland en maar geld vangen van de EU maar leveren ho maar
What a mess at Astrazeneca or vaccines to England and only catch money from the EU but just deliver
A
Ata on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Onze geld afpakken en geen vaccin leveren? Vervolgens aan VK geven? Wat een onbetrouwbare bedrijf
Take our money and not deliver a vaccine? Then give to VK? What an unreliable company
J
Jules van den Dungen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Dit bedrijf heeft Europese subsidies aangenomen om vervolgens vaccins aan het buitenland te verkopen, maar de naam is heel leuk om te zeggen dus er zijn ook lichtpuntjes
This company has accepted European subsidies to then sell vaccines abroad, but the name is very nice to say so there are also bright spots
I
Ingrid Oostendorp on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Treurig over de kwaliteit van het product en de houding van dit bedrijf gezien al het publieke geld en en knowhow dat deze firma heeft gekregen. Dit bedrijf moet geweerd worden uit de gezondheidzorg. Ook uit diergeneeskunde want dit doe je een hond ook niet aan.
Sad about the quality of the product and the attitude of this company given all the public money and know-how this firm has received. This company must be banned from health care. Also from veterinary medicine because you do not do this to a dog.
M
Mitchell de Vaan on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Afgaande op alle nieuwsberichten omtrent het vaccin lijkt dit bedrijf mij erg twijfelachtig. Ik vertrouw ze voor geen meter en als het aan mij ligt ga ik voor een ander vaccin.
Judging by all the news reports about the vaccine, this company seems very doubtful to me. I don't trust them at all and if it is up to me I will go for another vaccine.
P
Patricio on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Goed en betrouwbaar vaccin....snel ontwikkeld en een uitweg uit deze ellende...nu wel snel en volgens afspraak leveren...jullie krijgen genoeg geld van de overheid dus niet nodig te pogen meer geld van landen buiten Euopa te vangen
Good and reliable vaccine .... developed quickly and a way out of this misery ... now deliver quickly and as agreed ... you get enough money from the government so no need to try to catch more money from countries outside Europe
G
Gerard on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Bedrijf dat uitblinkt in anti-transparantie en onkunde. 1. Ernstige neurologische bijwerkingen in eerste trials 2. Trombose gevallen die in verband worden gebracht. Mogelijk in relatie tot verschil en kwaliteit van sommige batches etc. Klaarblijkelijk grote problemen met productie. 3. Rijkelijke late communicatie richting EU over leveringen en niet nakomen afspraken. 4. Onder tafel vegen van ernstigere en heftigere bijwerkingen tov andere vaccins. In UK worden heel veel resultaten verzwegen. AstraZeneca verzweeg eerder al dodelijke bijwerkingen van Seroquel. Kortom slechte reputatie op dit gebied. 5. Uitsluiten van ouderen boven de 60 jaar van de eerste trials. 6. Sterke lobby vanuit UK, zowel politiek als universiteit. Hun reputatie staat op het spel. Kortom sterke motivatie om geen open kaart te spelen. 7. Wijze iedere aanwijzing of schuldvraag af. Nemen geen verantwoordelijkheid. Kortom met zo'n handelswijze kun je je afvragen of je met die bedrijf nog wel zaken moet willen doen. Ik stel voor dat de EU alle Janssen vaccins richting UK blokkeert en voorbehoud aan de EU en alle Astra Zeneca vaccins opzegt als blijk van total incompetentie/onkunde.
Company that excels in anti-transparency and ignorance. 1. Serious Neurological Side Effects in Initial Trials 2. Thrombosis cases that are associated. Possibly in relation to the difference and quality of some batches etc. Apparently major problems with production. 3. Plentiful late communication to the EU about deliveries and non-fulfillment of agreements. 4. Sweep under the table of more serious and severe side effects compared to other vaccines. In the UK a lot of results are concealed. AstraZeneca previously hushed up Seroquel's deadly side effects. Overall bad reputation in this area. 5. Exclude older people over 60 years of age from the first trials. 6. Strong lobby from the UK, both politically and university. Their reputation is at stake. In short, strong motivation not to play open cards. 7. Reject any clue or question of blame. Don't take responsibility. In short, with such a course of action, you may wonder whether you should still want to do business with that company. I propose that the EU block all Janssen vaccines to the UK and cancel reservations to the EU and all Astra Zeneca vaccines as a sign of total incompetence / ignorance.
N
No Way on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

bad vaccine not tested good and also allot of not knowing when you take it. So don't take it don't risk your life for it!

Write some of your reviews for the company AstraZeneca

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *