Bijles juf Laura - Parallelweg 4

5/5 β˜… based on 8 reviews

WIE IS JUF LAURA?

In april 2016 ben ik afgestudeerd aan de PABO in Helmond waarna ik met veel plezier ben gaan werken in het basisonderwijs. Ik doe dit nog steeds met veel enthousiasme. Ik merk als leerkracht dat het voor kinderen die vastlopen binnen een bepaald vakgebied vaak moeilijk is om het tempo van de groep te volgen. Voor mij als leerkracht is het niet altijd haalbaar om hier voldoende aandacht aan te geven. Er is tenslotte maar één leerkracht voor een hele groep beschikbaar. De wens om individuele kinderen te begeleiden is de afgelopen periode gegroeid.

Voordat ik officieel ben begonnen met “Bijles juf Laura” merkte ik dat er veel vraag was door ouders in mijn omgeving voor het geven van bijles of huiswerkbegeleiding. Dit heeft ervoor gezorgd om te starten met het begeleiden van individuele kinderen binnen een kleinschalige setting. In tegenstelling tot een hele klas heb ik nu tijd om een kind of een aantal kinderen persoonlijk en op maat te helpen. Het geeft een goed gevoel om te merken dat kinderen weer zelfvertrouwen opbouwen en het gevoel hebben dat ze het wΓ©l kunnen. Het leren begint tenslotte bij het hebben van vertrouwen in jezelf. Wanneer een kind goed in zijn of haar vel zit komt het beter tot leren. Daar ben ik van overtuigd.

Contact Bijles juf Laura

Address :

Parallelweg 4, 5688 EH Oirschot, Netherlands

Phone : πŸ“ž +8
Postal code : 5688
Website : http://www.bijlesjuflaura.nl/
Categories :
City : Oirschot

Parallelweg 4, 5688 EH Oirschot, Netherlands
L
Lizet Cools on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Voorheen liep Pleun achter op rekengebied, sinds de bijlessen van Laura kan ze weer goed mee in de klas!
Pleun used to be behind in arithmetic, since Laura's tutoring she can go back to class!
M
Miranda Smulders on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ons Laura heeft heel veel baat gehad bij de zinsondledingen en spelling. Op school snapte ze het niet maar zoals Laura uitlegt had ze het meteen door. Super fijn.
Our Laura has benefited a lot from the sentence interpretation and spelling. She didn't get it at school, but as Laura explains, she got it right away. Super nice.
M
Marco Berben on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Sinds dit schooljaar gaat Anouk naar bijles voor rekenen bij Laura. Ze legt het heel goed en duidelijk uit zegt Anouk. Blijft de lesstof goed herhalen en doet het op speelse manier waarop het leuker is om het onder de knie te krijgen. Het logboek wat bijgehouden en gedeeld word met de ouders is erg fijn zodat we zien wat ze samen met Anouk gedaan heeft en waar haar struikelblokken zijn.
Since this school year, Anouk has been taking math lessons with Laura. She explains it very well and clearly, says Anouk. Continues to repeat the lesson material well and does it in a playful way in which it is more fun to master. The log that is kept and shared with the parents is very nice so that we can see what she has done together with Anouk and where her stumbling blocks are.
M
Michele De Beer on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

De betrokkenheid bij de leerling en zijn/haar ontwikkeling en creatieve aanbod van de lesstof maakt bijles van Juf Laura leuk voor elk kind! Out of the box taaie lesstof aanbieden in spelvorm, buiten in beweging en 1 op 1 aandacht zorgt voor extra ondersteuning naast het reguliere onderwijs! Wij zijn super enthousiast, ga zo door Laura!
The involvement with the student and his / her development and creative offer of the teaching material makes tutoring from Miss Laura fun for every child! Offering tough teaching material out of the box in game form, moving outdoors and 1 on 1 attention provides extra support in addition to regular education! We are super enthusiastic, keep it up Laura!
B
Brenda vd Velden on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Laura is een lieve vrolijke en altijd geΓ―nteresseerde juf die je kind vertrouwen geeft en daardoor geeft onze zoon ook het vertrouwen aan haar. Ze heeft de juiste contacten met school zodat iedereen op dezelfde golflengte zit voor het leerproces. In een logboek wat we via de mail krijgen kunnen we precies bijhouden aan welke doelen is gewerkt. Kortom, ze ontzorgt hiermee een stukje voor ons als ouders. Dat doe je goed laura, voor ons ben je een topper!
Laura is a sweet, cheerful and always interested teacher who gives your child confidence and that is why our son also gives her confidence. She has the right contacts with school so that everyone is on the same wavelength for the learning process. We can keep track of exactly which goals we have worked on in a log that we receive by email. In short, she relieves a little bit for us as parents. You are doing well, laura, you are a winner for us!
N
Nicole de Goede on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Bijles juf Laura is voor onze dochter echt een uitkomst. Ze krijgt alle aandacht, specifiek gericht op wat zij nodig heeft. Er is afstemming met school, er wordt aan (dezelfde) duidelijke doelen gewerkt. Er is wekelijks een overdracht naar ons als ouders en naar de leerkrachten door middel van een logboek. Erg fijn! De rekenspelletjes zijn niet alleen leerzaam, maar maken het zelfs leuk. Sinds onze dochter bijles krijgt bij Laura heeft ze meer zelfvertrouwen. Ze maakt zeker vooruitgang, maar minstens zo belangrijk, ze gaat elke week met plezier naar bijles. Laura is een echte juf, maar onderscheidt zich met haar bijlessen door haar persoonlijke aanpak en diversiteit in oefeningen en spelletjes en zoekt naar de juiste uitleg die voor ons kind het beste werkt. Wij zijn erg tevreden!
Tutoring teacher Laura is really a godsend for our daughter. She gets all the attention, specifically focused on what she needs. There is coordination with the school, (the same) clear goals are being worked on. There is a weekly transfer to us as parents and to the teachers by means of a logbook. Very nice! The math games are not only educational, but even make it fun. Since our daughter has been tutored by Laura, she has more self-confidence. She is certainly making progress, but just as importantly, she enjoys going to tutoring every week. Laura is a real teacher, but distinguishes herself with her tutoring through her personal approach and diversity in exercises and games and looks for the right explanation that works best for our child. We are very satisfied!
A
Amy Colsters on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Laura is een hele fijne vrolijke juf. Onze zoon heeft veel baat bij de extra begeleiding gehad en kan vol zelfvertrouwen verder in groep 7.
Laura is a very nice cheerful teacher. Our son has benefited a lot from the extra guidance and can continue with confidence in group 7.
B
Bianca Zeebregts on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

De bijles van Billie bij Juf Laura hebben we als heel prettig ervaren. Billie was wat onzeker in het begin maar Laura wist precies hoe ze Billie op zijn gemak moest stellen. Wij hebben 10 bijlessen bij Juf Laura gedaan en via de juf van school kreeg Laura een goed beeld waar Billie wat moeite mee had. Zijn zelfvertrouwen is enorm gegroeid en door de gezellige aanpak van Juf Laura ( buiten les) heeft Billie het als leuk ervaren! Wat ik als moeder fijn vond was de communicatie via de mail met elke week een duidelijk verslag met foto’s.
We have experienced Billie's tutoring with Teacher Laura as very pleasant. Billie was a little unsure at first but Laura knew exactly how to put Billie at ease. We did 10 tutoring lessons with Teacher Laura and through the teacher at school Laura got a good picture of what Billie had some trouble with. His self-confidence has grown enormously and because of the pleasant approach of Teacher Laura (outside class), Billie has experienced it as fun! What I liked as a mother was the communication by e-mail with a clear report with photos every week.

Write some of your reviews for the company Bijles juf Laura

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *