Bloedzuigertherapie Almere - Jupitersingel 18

5/5 β˜… based on 1 reviews

Contact Bloedzuigertherapie Almere

Address :

Jupitersingel 18, 1363 VP Almere, Netherlands

Phone : πŸ“ž +879
Postal code : 1363
Categories :
City : Almere

Jupitersingel 18, 1363 VP Almere, Netherlands
H
Hanneke Johanna on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Een bloedzuigertherapie behandeling viel me alles mee. Ik was bang dat het vastbijten van de bloedzuigers in mijn huid pijn zou doen, maar het enige dat je voelt is een klein steekje. Vervolgens voel je niets meer. Mijn pijn in mijn schouder is op dit moment weg, ik slaap weer beter en ik kan mijn arm weer perfect gebruiken. Goede en unieke therapie, aanrader!
A leech therapy treatment was not that bad. I was afraid that biting the leeches in my skin would hurt, but the only thing you feel is a little bit. Then you don't feel anything anymore. My pain in my shoulder is gone at the moment, I am sleeping better again and I can use my arm perfectly again. Good and unique therapy, recommended!

Write some of your reviews for the company Bloedzuigertherapie Almere

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *