Bouwkundig Adviesbureau Zwanenburg - Beinsdorppolderweg 34

3.4/5 β˜… based on 5 reviews

Bouwkundig Adviesbureau Zwanenburg uit Gouda - Bouwkundigadviesbureauzwanenburg.nl

Bij ons kunt u terecht voor bouwtechnische keuring van woningen en bedrijfsgebouwen! Bekijk de website!

Contact Bouwkundig Adviesbureau Zwanenburg

Address :

Beinsdorppolderweg 34, 2807 KR Gouda, Netherlands

Phone : πŸ“ž +7
Postal code : 2807
Website : http://www.bouwkundigadviesbureauzwanenburg.nl/
Categories :
City : Gouda

Beinsdorppolderweg 34, 2807 KR Gouda, Netherlands
W
Walther Zwanenburg on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Geweldige service
Great service
J
Julia Eijkemans on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Waterbed weggehaald en zelfs mijn oude vloerbedekking mee genomen. Walther is een hele vriendelijke en gezellige man en een harde werker. Dus dit bedrijf is voor mij een topper. Gr julia
Waterbed removed and even brought my old carpet. Walther is a very friendly and pleasant man and a hard worker. So this company is a winner for me. Gr julia
M
Marjolein van der H on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Walther Zwanenburg heeft onlangs vloerisolatie bij ons aangebracht. We kregen deskundig advies en een goede prijs. Hij heeft daarnaast diverse werkzaamheden uitgevoerd onder de vloer, waaronder het opschonen van de kruipruimte en het dichtmaken van een gat in de tussenmuur. Er is zelfs een geoffreerde klus vervallen omdat het niet nodig bleek te zijn. De communicatie verliep goed en we kregen een heleboel foto's van het uitgevoerde werk. Het effect merken we in het najaar pas, maar over de uitvoering van de klus zijn we zeer tevreden!
Walther Zwanenburg recently installed floor insulation with us. We received expert advice and a good price. He also carried out various activities under the floor, including cleaning the crawl space and closing a hole in the partition wall. An offered job has even been canceled because it turned out to be unnecessary. Communication went well and we received a lot of photos of the work done. We will only notice the effect in the autumn, but we are very satisfied with the execution of the job!
S
S Khosrawi on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Walther Zwanenburg, een aannemer waar iedereen voor gewaarschuwd moet worden! Één week voor de verhuizing staakte hij de werkzaamheden van de verbouwing en liet hij mij radeloos in een puinhoop achter.... Voorafgaand waren er duidelijke afspraken gemaakt. Alles verliep soepel totdat Walther kwam en ging wanneer het hem maar uitkwam. Hij hield zich niet meer aan zijn afspraken en was telefonisch ook slecht bereikbaar. Ik moest hem continu controleren. Een maand verder, één week voor de verhuizing zag hij het niet meer zitten. " ik ben er klaar mee " " zoek het maar uit met je zooitje " en gaf als reden overspannen te zijn. Je werkzaamheden staken is een ding maar om er vervolgens achter te komen dat het totaal verkeerd is gedaan ... De gestucte muren na zijn sauswerk waren helemaal verpest : oneffenheden en grote vlekken op de muur. De leidingwerk en elektrapunten ter voorbereiding van het plaatsen van de keuken klopte niet. Tevens is er geen afvoer aangelegd voor de spoelbak en de vaatwasser. In de meterkast waren er te weinigen groepen aangelegd, twee groepen voor de gehele woning. De radiatoren waren niet teruggeplaatst en er te veel berekend voor het sauswerk. Al dit heeft me €4000,- extra gekost. Walther Zwanenburg heeft me het geld van zijn prutswerk niet vergoed. En als trap na mocht ik doodvallen van hem. Hoe onprofessioneel kun je zijn? Mocht er iemand vragen hebben n.a.v deze review dan kunnen jullie met mij contact opnemen via de mail.
Walther Zwanenburg, a contractor everyone should be warned about! One week before the move he stopped the renovation work and left me desperate in a mess .... Clear agreements had been made in advance. Everything went smoothly until Walther came and went whenever it suited him. He no longer kept to his agreements and was also difficult to reach by phone. I had to check it continuously. A month later, one week before the move, he was no longer interested. "I'm done with it" "figure it out with your mess" and gave the reason to be overworked. Stopping your work is one thing, but only to find out that it was done completely wrong ... The plastered walls after his painting were completely ruined: irregularities and large stains on the wall. The pipework and electrical points in preparation for installing the kitchen were wrong. There is also no drain for the sink and the dishwasher. Too few groups were installed in the meter cupboard, two groups for the entire house. The radiators had not been replaced and too much was calculated for the sauce work. All this cost me € 4000 extra. Walther Zwanenburg has not reimbursed me the money for his tinkering. And as a kick after I was allowed to fall dead from him. How unprofessional can you be? If anyone has any questions regarding this review, you can contact me by email.
A
Anthony G on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

15 oktober een aanvraag gedaan via de contact formulier. 30 oktober pas een antwoord terug, dat de aangevraagde dienst niet gaat lukken in de betreffende week. Voor ons geen probleem want in 15 dagen hebben we natuurlijk al andere partijen gesproken en offertes gehad... Bijdeze 1 ster voor communicatie, wat lang laat wachten.
15 October made an application via the contact form. October 30th, only an answer back that the requested service will not work in the week in question. No problem for us because in 15 days we have already spoken to other parties and had quotes... This 1 star for communication, what a long wait.

Write some of your reviews for the company Bouwkundig Adviesbureau Zwanenburg

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *