Broeders Boxtel - De Renbaan 1

4.6/5 based on 8 reviews

Contact Broeders Boxtel

Address :

De Renbaan 1, 5282 HJ Boxtel, Netherlands

Phone : 📞 +89
Postal code : 5282
Website : https://www.broedersboxtel.nl/
Categories :
City : Boxtel

De Renbaan 1, 5282 HJ Boxtel, Netherlands
R
Rocco Steenbergen on Google

Vriendelijk geholpen voor een goede prijs !!
Kindly helped for a good price !!
M
Maurice Mol on Google

Gebruikt metaal in alle vormen en maten. Zeer aardig, goed en kundig geholpen ...
Used metal in all shapes and sizes. Very nice, good and knowledgeable help...
S
Swen deMan on Google

Erg veel spullen voor de klusser! Vriendelijk. Goed geholpen.
A lot of things for the handyman! Friendly. Helped well.
M
Mike Basic on Google

Goed geholpen. Dankjewel voor de service.
Helped well. Thank you for the service.
R
Ru Diger on Google

Veel spullen, aardige mensen, goede prijzen
Lots of stuff, nice people, good prices
d
de Vries on Google

Vriendelijk personeel, keurig geholpen. Aanrader!
Friendly staff, helpful. Recommended!
Z
Zoltan “schilder Tibor Bouw” Fejer on Google

De Renbaan 2, 5282 HJ Boxtel. Nagyon szép környezetben található az épület és szolgáltatás. Nagyon baráti szinte örömmel fogadott. Öszinte egyenes,korrekt úri ember!
De Renbaan 2, 5282 HJ Boxtel. The building and service are located in a very nice environment. Very friendly almost welcomed. Honest, straight gentleman!
g
gerry keurentjes on Google

Fijne eigenaar. En echt gigantisch veel spullen. Bouten en moeren in allerlei maten, metalen in plaat, staf, koker etc. Lagers, machines, kabel, pvc, bekabrling etc. noem maar op. Werkelijk alles.
Nice owner. And really a lot of stuff. Nuts and bolts in all sizes, metals in plate, rod, tube etc. Bearings, machines, cable, PVC, cabling etc. you name it. Really everything.

Write some of your reviews for the company Broeders Boxtel

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *