Chip & Charge - Radioweg 80

4.4/5 based on 8 reviews

Contact Chip & Charge

Address :

Radioweg 80, 1098 NJ Amsterdam, Netherlands

Postal code : 1098
Categories :
City : Amsterdam

Radioweg 80, 1098 NJ Amsterdam, Netherlands
S
Sandra Brons on Google

L
Lony NL on Google

W
Willemijn de Bruin on Google

R
Robert Surmik on Google

N
Neslihan Ozturk on Google

H
Hidde Hofstede on Google

M
Maarten van Gennip on Google

Hele leuke club
Very nice club
I
Irene Geurtzen on Google

Een hele leuke tennisvereniging waar sport en gezelligheid gecombineerd wordt. Erg blij dat ik mij hier heb ingeschreven. Zou het al mijn naasten aanraden.
A very nice tennis club where sport and fun are combined. Very happy that I registered here. Would recommend to all my loved ones.

Write some of your reviews for the company Chip & Charge

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *