coachrobin - Hoefsmid 31

5/5 based on 2 reviews

CoachRobin- maak werk van jezelf! - Lifestyle Coaching - Coachrobin.nl

Maak werk van jezelf! Kies voor een coach die jou persoonlijk, empathisch en intuïtief ondersteunt in het realiseren van je dromen en ambities.

About coachrobin

Robin is een goede en zeer persoonlijke coach, en hij geeft je tips en handvatten om mee stappen te kunnen zetten in je loopbaan. Dit doet hij door middel van tests en oefeningen, die je meer inzicht in jezelf geven. Hij stelt de juiste vragen en hij geeft je geen schuldgevoel als je niet overal een antwoord op hebt, of als je een oefening een keer niet goed hebt voorbereid. Ik kwam bij Robin omdat ik het gevoel had dat ik in mijn huidige baan niet op mijn plek zat en er weinig voldoening uit haalde, en hij heeft mij geholpen om mijn functie anders vorm te geven in samenwerking met mijn werkgever.

Contact coachrobin

Address :

Hoefsmid 31, 7577 TG Oldenzaal, Netherlands

Phone : 📞 +779
Postal code : 7577
Website : https://coachrobin.nl/
Categories :
City : Oldenzaal

Hoefsmid 31, 7577 TG Oldenzaal, Netherlands
J
J R on Google

T
Tanja B. on Google

Robin heeft mij geholpen nieuwe inzichten te verkrijgen met betrekking tot mijn carrière switch van DTP-er naar een beroep in de zorg. Op het moment dat ik bij Robin kwam wist ik nog niet zo goed wat ik precies wilde en welke waarden ik het belangrijkst vind in mijn werk. Ik heb me bij elk gesprek op mijn gemak gevoeld en vond de verschillende oefeningen die Robin met mij deed goed bij mij passen en hier heb ik ook echt wat aan gehad. Robin is erg rustig en wist telkens de juiste vragen te stellen of de juiste tools te selecteren om mij verder te helpen.
Robin helped me gain new insights into my career switch from DTP to a healthcare profession. When I came to Robin I was not quite sure what I exactly wanted and which values ​​I find most important in my work. I felt at ease with every conversation and thought the different exercises that Robin did with me suited me well and this really helped me. Robin is very calm and was always able to ask the right questions or select the right tools to help me further.

Write some of your reviews for the company coachrobin

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *