Flex Specialisten huisvesting Maarsbergen - Woudenbergseweg 44

3.3/5 based on 8 reviews

Contact Flex Specialisten huisvesting Maarsbergen

Address :

Woudenbergseweg 44, 3953 MH Maarsbergen, Netherlands

Postal code : 3953
Categories :
City : Maarsbergen

Woudenbergseweg 44, 3953 MH Maarsbergen, Netherlands
k
krzysztof raczka on Google

Bardzo miły hotel dla pracowników, przytulne pokoje w **** standardzie,czysto,wanna,prysznic ,klimatyzacja tylko neta brak za free ?
Very nice hotel for employees, cozy rooms in a **** standard, clean, bath, shower, air conditioning only net, no for free ?
P
Patrycja Wiśniewska on Google

Hotel spoko własna łazienka w pokoju to się chwali, nawet do kuchni na dole da się przyzwyczaić
The hotel has its own bathroom in the room, it boasts, you can even get used to the kitchen downstairs
J
Jaroslaw Ratuszynski on Google

Pokoje z łazienkami, czysto jedyny minus to jedna kuchnia na cały hotel.
Rooms with bathrooms, the only drawback is one kitchen for the entire hotel.
s
shocknl eu on Google

Warunki są fantastyczne , jedyny minus to brak kuchni w pokoju , pokoju 2 osobowe z łazienkami, czyste hole, nie działająca winda to też mankament , czysta pralnia i suszarnia , polecam. Chcesz więcej wiedzieć widzieć wejdź na yt kanał #Shocknl pozdro
The conditions are fantastic, the only drawback is the lack of a kitchen in the room, a double room with bathrooms, clean lobbies, a non-working elevator is also a drawback, clean laundry and drying room, I recommend it. If you want to know more, go to the yt channel #Shocknl pozdro
A
Alicja Karaś on Google

Dałam bym mniej, ale niestety już się nie da. Pokoje jak pokoje jeszcze ujdą w tlumie. Brak kuchni ! W godzinach dostępnych dla pracowników zakładów. Brak wyposażenia kuchni wszystko trzeba mieć swoje. Firma flexspecialisten jest żenująca. Traktuje pracownika jak swoje zwierzątko. Brak szacunku dla ludzi. Okradają. Hotel zamieszkuje 2 agencje pracy i te agencje mają 2 różne opłaty za hotel jedni płacą około 70 euro a drudzy np w moim przypadku 98 euro tygodniowo gdzie zarabiam poniżej 200 euro tygodniowo ponieważ nie umieją zapewnić 40 godzin - masakra. Koordynatorzy wszyscy tacy sami mieszają człowieka z błotem. A księgowa nabrała mnóstwo firm pod siebie, gdzie nie ma nawet czasu odpisać na maila nie mówiąc już o odbieraniu połączeń. Zapisuje sobie wszystko w notesie, a tak na prawdę g*wna warta bo nic nie robi tylko na urlopy lata. Omijajcie ten hotel i tą agencje szerokim łukiem jak się tylko da. Pozdrawiam :)
I would give less, but unfortunately it is impossible. Rooms as rooms will go away in the crowd. No kitchen! During the hours available to plant employees. No kitchen equipment, everything you need to have your own. The flexspecialisten company is embarrassing. He treats the employee like his pet. Disrespect for people. They rob. The hotel is inhabited by 2 employment agencies and these agencies have 2 different fees for the hotel, one pay about 70 euros and the other, for example, in my case 98 euros a week where I earn less than 200 euros a week because they cannot provide 40 hours - massacre. Coordinators all the same confuse man with mud. And the accountant has acquired a lot of companies where she does not even have time to reply to an e-mail, let alone answer calls. He writes everything down in his notebook, which is really worth it because he does nothing only for summer holidays. Avoid this hotel and this agency as much as possible. Best regards :)
B
Benny 420 on Google

2 gwiazdki za w miarę zadbany budynek, łazienkę i klime ALE.....trzeba gotować na wspólnej kuchni co jest mocno kłopotliwe, kuchnia otwarta tylko 10-20 wiec czasto trzeba robić jedzienie w pokojach które absolutnie się do tego nie nadają. 2 razy w tygodniu jest się kontrolowanym pod pretekstem "odkurzania" + dodatkowe dokładniejsze kontrolę mniej więcej raz w miesiącu. Addeco też nie informuje o tym że trzeba zabrać dodatkowe wyposażenia(nie ma się co dziwić to ogromny minus dla firmy) dodatkowo trzeba zabrać pościel, prześcieradło, poduszki i kordłę, garnki, sztućce, noże... Itd. Zamiast 2 walizek wychodzi 4...w niektórych pokojach problem z internetem i klimatyzacja daje o sobie wyznaki, trzeba uważać żeby nie dostać pokoju bez otwieranego okna bo jest ich az 8. Zapomniał bym o braku w pobliżu sklepu co jest mocno problematyczne że względu na to że w pracy chodzi się bardzo dużo, chodzenie 3,5km w jedną stronę do sklepu jest wykanczajace dla nóg. Adeco "zapewnia" dojazd do sklepu ale tylko dla stałych kierowców których jest około 10 + można wypożyczyć samochód w godzinach 17-19 ale to tylko max 15km od hotelu i jeśli nie dostałeś maila z aplikacją dla kierowców to samochód będzie ciągle piszczał co sprawi jazdę niebezpieczna. Dodam że od osoby jest pobierane tygodniowo około 90euro co za dwie osoby wychodzi około 720euro miesięczne że takie warunki (śmiech na sali) Można skorzystać z sieci restauracji przy hotelu jakim jest La Place ale nie wiem czy opłacało by się pracować tu płacąc za obiad około 10euro za osobę. Ostatnio w nocy o 2:00 włączył się alarm co zmusiło wszystkich mieszkańców do opuszczenia horelu. Przyczyną było: nic Dałem dwie gwiazdki bo ogólnie da się przeżyć i umiem się dostosować do trudnych warunków. W tym słoiku dziegciu znajdzie się też łyżka miodu Pozdrawiam :)
2 stars for a well-kept building, bathroom and air conditioning BUT ..... you have to cook in the shared kitchen which is very troublesome, the kitchen is open only 10-20 so often you have to do food in rooms that are absolutely not suitable for this. You are inspected twice a week under the pretext of "vacuuming" + additional more thorough inspection approximately once a month. Addeco also does not inform about the fact that you need to take additional equipment (no wonder this is a huge minus for the company) additionally you need to take bedding, sheets, pillows and cordl, pots, cutlery, knives ... etc. Instead of 2 suitcases 4 comes out. .. in some rooms there is a problem with the Internet and the air-conditioning gives some indications, you have to be careful not to get a room without an open window because there are as many as 8 of them. I would forget about the lack of a shop nearby, which is very problematic because, since work is a lot, walking 3.5 km one way to the store is exhausting for the legs. Adeco "provides" access to the store, but only for regular drivers who are about 10+, you can rent a car between 5 pm and 7 pm but it is only a maximum of 15 km from the hotel and if you did not receive an email with the application for drivers, the car will be constantly squeaking, which will make driving dangerous . I will add that a weekly person is charged about EUR 90, which for two people is about EUR 720 per month that such conditions (laughter in the room) You can use the restaurant chain next to the hotel, which is La Place, but I do not know if it would be profitable to work here paying about 10 euros per person for dinner. Recently, at 2:00 am, an alarm went off, which forced all the inhabitants to leave the horel. The reason was: nothing I gave two stars because it is generally survivable and I can adapt to difficult conditions. Including a jar of tar, you will also find a spoonful of honey Greetings :)
M
Macielix on Google

Żenada! Jedna, ciasna kuchnia na około 100 pokoi, czyli około 200 osób i to nie całodobowa. To nie jest niestety jedyny minus, winda nie działa, w łazienkach brak wentylacji, kilka pokoi nie posiada otwieranych okien, zdarzały się alarmy pożarowe późną porą bez powodu, zakaz POSIADANIA urządzeń elektrycznych kuchennych( toster, piekarnik) i absurdalny właściciel hotelu który przeszukuje prywatne rzeczy podczas nieobecności w pokoju celem sprawdzenia czy ktoś nie posiada takowych urządzeń. Internet działa z fatalną prędkością pomimo ceny 5,50 Euro tygodniowo który można zakupić na dole w recepcji. Wisienką na torcie są małe, niegroźne robaczki ( rybiki cukrowe) które powstają jak wiadomo przez dużą ilość kurzu oraz wilgoci co objawia się brakiem wyżej wymienionej wentylacji. Mała lodówka zaraz obok łóżka oczywiście bez zamrażarki. Wymieniać można długo... Polecam głęboko przemyśleć decyzję przed zakwaterowaniem (mieszkam tu już 5 miesięcy )
Embarrassment! One, cramped kitchen for about 100 rooms, or about 200 people, and not 24/7. This is not the only downside, unfortunately, the elevator does not work, there is no ventilation in the bathrooms, a few rooms do not have windows to open, there were fire alarms late in the day for no reason, no electric kitchen appliances (toaster, oven) and the absurd hotel owner who searches private things when you are not in the room to check if someone has such devices. Internet works at a terrible speed despite the price of 5.50 Euro per week which can be purchased downstairs at the reception. The icing on the cake are small, harmless worms (silverfish) which are formed, as is known, by a large amount of dust and moisture, which is manifested by the lack of the above-mentioned ventilation. A small fridge right next to the bed of course no freezer. It can be exchanged for a long time ... I recommend that you think carefully before checking in (I have been living here for 5 months)
M
Mindaugas Petraitis on Google

Be aware! Only polish is spoken here! No kitchen, no internet, no elevator, no freezer, just a noisy refrigerator without a freezer in your room! Inappropriate ventilation in rooms. Noisy train floating around all day and night. Inhumane, ignorant agency personnel.

Write some of your reviews for the company Flex Specialisten huisvesting Maarsbergen

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *