Gasservice Roy Gulpen - Lindelaufer Gewande 31

4.3/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Gasservice Roy Gulpen

Address :

Lindelaufer Gewande 31, 6367 AZ Voerendaal, Netherlands

Phone : πŸ“ž +7
Postal code : 6367
Website : http://www.cvgasservice.nl/
Categories :
City : Voerendaal

Lindelaufer Gewande 31, 6367 AZ Voerendaal, Netherlands
S
SWECO B.V. on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

er heeft zich een ontploffing voorgedaan in de CV-ketel. nadien heeft roy gasservice mij/de gebruiker vals beschuldigd: dat ik dat ook nog schuld zou zijn!!! uiteindelijk is er door de KIWA, die ook strafrechterlijke onderzoeken doet, vastgesteld dat alle verklaringen/beweringen van roy gasservice vals zijn en dat de gehele constructie CV-ketel en RGA (rookgasafvoer) op talloze punten niet voldoet aan de wet-/regelgeving. anders gezegd: we hebben hier te maken met tuig/criminelen/terroristen! normale, eerlijke, fatsoenlijke mensen doen zoiets niet! niet alleen heeft de keuringsinstantie KIWA zeer ernstige gebreken vastgesteld, ook de fabrikant NEFIT (2x 2 monteurs) kwamen tot dezelfde conclusie zonder dat ze van elkaars onderzoek af wisten! de gebreken zijn zeer ernstig, leveren onacceptabele risico's/gevaren op, er zijn talloze gebreken, en van alle gebreken staat vast dat deze zijn veroorzaakt door roy gasservice: de monteur van de CV+RGA! daarbij komt dan ook nog eens dat de gebreken dusdanig van aard zijn dat dit niet per ongeluk allemaal zo is gekomen: hier is gewoon opzet in het spel! om te beginnen gewoon de helft van het installatiewerk totaal niet uitvoeren! makkelijk verdiend! en het overige wat wel is gedaan, is gewoon te absurd voor woorden! ik heb dus gewoon geluk dat ik nog leef en niet ben omgekomen bij brand/explosie of een koolmonoxide/CO-vergiftiging!
an explosion has occurred in the boiler. afterwards roy gasservice falsely accused me / the user: that I would also be to blame !!! Ultimately, it has been established by the KIWA, which also conducts criminal investigations, that all statements / claims made by Roy Gas Service are false and that the entire construction of the boiler and RGA (flue gas discharge) does not comply with legislation / regulations on numerous points. in other words: we are dealing with scum / criminals / terrorists here! normal, honest, decent people don't do anything like that! not only did the KIWA inspection body find very serious flaws, the manufacturer NEFIT (2x 2 technicians) also came to the same conclusion without knowing about each other's research! the defects are very serious, pose unacceptable risks / dangers, there are countless defects, and all defects are known to have been caused by roy gas service: the mechanic of the CV + RGA! in addition, the flaws are of such a nature that this has not all happened by accident: here is just intentional play! for starters, just don't do half of the installation work at all! easily earned! and the rest of what has been done is just too absurd for words! So I'm just lucky to be alive and not killed in a fire / explosion or carbon monoxide / CO poisoning!
F
Floor KobelΓ© on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

SLECHTE SERVICE! Eerst een week moeten wachten om een afspraak te plannen.. Vanochtend om 09.00u eindelijk een afspraak.. Ik belde om aan te gegeven dat ik 5 minuutjes vertraging had opgelopen, toen kreeg ik te horen dat de monteur ook vertraging had door een storing elders.. Gewacht tot 09.45u.. Nog maar eens gebeld, krijg ik te horen dat de monteur 20 minuten heeft staan wachten..?! Ik vraag me af wanneer.. En waarom ik niet gebeld ben.. Toen ik vroeg waarom ik niet gebeld ben, kreeg ik te horen dat ze het druk hebben..?! DE PERFECTE MANIER OM KLANTEN TE VERLIEZEN..!!
BAD SERVICE! First a week to wait to schedule an appointment .. This morning at 9 am finally an appointment .. I called to indicate that I had 5 minutes delayed, then I was told that the mechanic also delayed by a fault elsewhere .. Wait until 09.45h .. Once again called, I get to hear that the mechanic has waited 20 minutes ..?! I wonder when .. And why I was not called .. When I asked why I was not called, I was told that they are busy ..?! THE PERFECT WAY TO LOSE CUSTOMERS .. !!
d
d veldhuizen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Wegens problemen de werkzaamheden laten controleren door een ander bedrijf: dat heeft waarschijnlijk mijn leven gered! 2 belangrijke componenten m.b.t. veiligheid van de CV-ketel bleken niet in orde te zijn/goed te functioneren. ondermeer de ontsteking bleek ernstig te haperen. dat is geen moeilijk probleem: dit had een beginnend monteur zonder meer ook moeten opmerken! de vorige monteur had kennelijk andere prioriteiten: zoals om 17.00 uur thuis zijn! of het werk klaar is of niet: meneer vertrekt gewoon....
Having problems checked by another company because of problems: that probably saved my life! 2 important components with regard to the safety of the central heating boiler were found to be in poor condition / to function properly. among other things, the inflammation was found to be seriously faltering. that is not a difficult problem: this should also have been noticed by a starting engineer! the previous mechanic apparently had other priorities: like being home at 5 pm! whether the work is finished or not: sir just leaves ....
J
Jo Gronenschild on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Zeer tevreden over Gasservice Roy Gulpen. Correcte , deskundige en vriendelijke afhandeling van de plaatsing van een nieuw Remeha cv ketel door Chris Linssen.
Very satisfied with Gasservice Roy Gulpen. Correct, expert and friendly handling of the installation of a new Remeha boiler by Chris Linssen.
B
Bagboi on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Altijd zeer tevreden geweest over Gasservice Roy Gulpen. Schappelijke prijzen en flexibel. Ik herken de onderstaande mindere beoordelingen (dezelfde persoon onder 2 verschillende namen) totaal niet. Het valt wel op dat deze persoon ENKEL slechte beoordelingen met ongepast taalgebruik plaats en met praktisch elk bedrijf ruzie maakt. Even overslaan die "reviews" zou ik zeggen. Daarmee doe je dit hardwerkende service gerichte familiebedrijf echt tekort. Gasservice Roy Gulpen en medewerkers ga zo door!
Always very satisfied with Gasservice Roy Gulpen. Fair prices and flexible. I do not recognize the lesser reviews below (the same person under 2 different names) at all. It is noticeable that this person is posting ONLY bad reviews with inappropriate language and argues with practically any company. I would say skip those "reviews". This is really doing this hard-working service-oriented family business short. Gas service Roy Gulpen and employees keep it up!
A
Annemie Osthoff on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Onverwacht ging onze boiler stuk, terwijl ik 2 dagen later geopereerd moest worden. Contact opgenomen met Gasservice Roy Gulpen, situatie uitgelegd en zoals altijd zijn wij vakkundig en correct geholpen. Ook nadien er nog een lekkage bleek te zijn aan de waterleiding was Roy Gulpen meteen ter plekke om op zeer adequate wijze dit probleem op te lossen. Hij heeft zeer netjes gewerkt om ons te ontlasten omdat ik immers geopereerd moest worden 2 dagen later. Ondanks drukte binnen het bedrijf en het late tijdstip hebben zij ons niet in de kou laten staan. Roy bedankt: Top service
Unexpectedly our boiler broke down, while I had to have surgery 2 days later. Contacted Gasservice Roy Gulpen, situation explained and as always we have been professionally and correctly helped. Even afterwards there appeared to be a leak at the water supply, Roy Gulpen was immediately on site to solve this problem in a very adequate manner. He worked very nicely to relieve us because I had to have surgery 2 days later. Despite busyness within the company and the late hours, they have not left us in the cold. Thank you Roy: Top service
J
James Berghmans on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Wederom prima geholpen. Hele fijne service. Heel vakkundig. Eigenaar kent zijn vak. Top firma.
Again very helpful. Very nice service. Very skillful. Owner knows his trade. Top company.
R
Raymond Gulpen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik heb nu enkele jaren de CV ketel van dit bedrijf in huis, prima service en jaarlijks netjes een onderhoudsbeurt ingepland. Monteurs melden zich op tijd. Vanmorgen hadden wij geen warm water, om 8.30 gebeld en om 10 uur zat het nieuwe onderdeel er al in, geheel onder garantie. Prima service, en ben geen familie :)
For a few years now I have the boiler of this company in house, excellent service and a yearly maintenance service. Mechanics report on time. This morning we had no hot water, called at 8.30 am and at 10 am the new part was already in it, fully under warranty. Excellent service, and am not a family :)

Write some of your reviews for the company Gasservice Roy Gulpen

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *