GGD Vaccinatielocatie Breukelen - Broekdijk Oost 28

4.7/5 based on 3 reviews

Contact GGD Vaccinatielocatie Breukelen

Address :

Broekdijk Oost 28, 3621 LN Breukelen, Netherlands

Postal code : 3621
Website : https://rtvstichtsevecht.nl/artikel/151642157/er-wordt-volop-gevaccineerd-in-breukelen
Categories :
City : Breukelen

Broekdijk Oost 28, 3621 LN Breukelen, Netherlands
F
Floris van Unen on Google

A
Alina van der Meulen on Google

E
Erik Meijers on Google

Een prettige locatie waar alles, zowel buiten als binnen, netjes bewegwijzerd is en eventueel door medewerkers nog duidelijker gemaakt wordt. Er heerst een serene rust.
A pleasant location where everything, both outside and inside, is neatly signposted and can be made even clearer by employees. There is a serene calm.

Write some of your reviews for the company GGD Vaccinatielocatie Breukelen

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *