Hakky - Muntpassage 71

4.3/5 based on 3 reviews

Contact Hakky

Address :

Muntpassage 71, 6001 GL Weert, Netherlands

Postal code : 6001
Categories :
City : Weert

Muntpassage 71, 6001 GL Weert, Netherlands
M
Mario De Nijs on Google

A
André Sengers on Google

Zeer vriendelijk, goede service, een echte vakman. Een goede prijs kwaliteit verhouding.
Very friendly, good service, a true professional. A good price-quality ratio.
p
plup vaan on Google

Wat een fantastische schoenmaker met winkel, specialisten en vakmanschap. Maar bovenal heel erg vriendelijk.
What a fantastic shoemaker with shop, specialists and craftsmanship. But above all very very friendly.

Write some of your reviews for the company Hakky

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *