Huisartspraktijk Mw. V.S. Mahabier - Dierenselaan 14

3.2/5 β˜… based on 8 reviews

About Huisartspraktijk Mw. V.S. Mahabier

Het Nederlands Huisartsen Genootschap vindt het belangrijk dat patiënten goede en betrouwbare voorlichting krijgen over ziekten en aandoeningen. Het NHG heeft hiervoor de website thuisarts.nl samengesteld. Op thuisarts.nl wordt betrouwbare informatie gegeven over gezondheid en ziekte voor de patiënt. Deze informatie kan worden geraadpleegd voor tijdens en na het bezoek aan de huisarts. Thuisarts.nl is samengesteld door huisartsen.

Contact Huisartspraktijk Mw. V.S. Mahabier

Address :

Dierenselaan 14, 2573 KH Den Haag, Netherlands

Phone : πŸ“ž +78
Postal code : 2573
Website : http://www.huisartsenpraktijkmilan.praktijkinfo.nl/
Categories :
City : Den Haag

Dierenselaan 14, 2573 KH Den Haag, Netherlands
W
Wirin Jagesar on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Altijd goed!
Always good!
B
Bob&Alpha Marley&Blondy on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Natty D moet zijn batty D
Natty D must be batty D
S
Sajid Khan on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Dr Mahabier is echt een goede huisarts. Ze heeft heel veel inlevingsvermogen. Een goede praktijk die het beste voor heeft met de patiΓ«nten
Dr. Mahabier is a really good doctor. She has a lot of empathy. A good practice that is best for the patients
S
Shabana Khan on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Mahabier is een onbeschofte arts. Luistert nooit en als je haar daarop aanwijst dan breekt de hel los. Ben gelukkig sinds kort weg uit deze onprofessionele praktijk! Ik zou 1 ieder aanraden om een ander huisarts te zoeken!
Mahabier is a rude doctor. Never listen and if you point her out to it then all hell breaks loose. Luckily I recently left this unprofessional practice! I would recommend 1 to find another doctor!
N
NaTTy D on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik word behandeld door doktor splinter die daar ook werkt. Top vent is dat!.. Die pakistaanse doktor daar en tegen die riep mij 1x om mij te bekijken tot mijn schrikzag ik die kijkt op internet naar klachten van mensen en stelt daaruit haar conclusies als doktor zijnde!! Die is zwaar waardeloos. Je kan je patient niet een site laten zien met klachten en symptomen en daaruit van uitgaan nogmaals waardeloos Over de andere doktors niks te klagen
I am treated by doctor splinter who also works. Top guy is that! .. That Pakistani doctor there and against him called me 1x to look at me to my horror I who looks on the internet for complaints from people and draws her conclusions as a doctor !! It is worthless. Your patient can not show a site with signs and symptoms and from going out again worthless Nothing to complain about the other doctors
M
M.C. Meyers on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Had een acute lymfeklierontsteking. Binnen twee dagen bij radiologie in 2015. Was dinsdag 31/7/2018 met een acute reuma-aanval op inloopspreekuur. verwezen naar reumatoloog HAGA, kon een dag later terecht door doortastend optreden van dokter Mahabier. Wachttijd normaal 35 dagen...Met de daar voorgeschreven medicijnen kan ik me inmiddels meer bewegen en heb ik minder pijn. Ook de de diabetesverpleegkundige Erseline gaf alle steun en de benodigde extra materialen. Ik ben blij met deze huisarts, mevrouw Mahabier. 5
Had acute lymph node inflammation. Within two days at radiology in 2015. Was Tuesday 31/7/2018 with an acute rheumatism attack at walk-in consultation. referred to rheumatologist HAGA, was able to return a day later due to decisive action by doctor Mahabier. Waiting time normally 35 days ... With the prescribed medicines I can now move more and have less pain. The diabetes nurse Erseline also provided all the support and the necessary extra materials. I am happy with this GP, Mrs. Mahabier. 5
S
Shakeel De Wit on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Zelf patiΓ«nt hier . Heb mijn pasgeboren dochter ingeschreven die zes weken te vroeg is. Vervolgens heeft ze koorts en wil ik mijn vriendin een afspraak laten maken .blijkt dat niet te kunnen omdat mijn dochter der moeder er zelf geen patiΓ«nt is .Mijn dochter is 6 weken te vroeg geboren en heeft 38.7 graden koorts .als dokter heb je een eed afgelegd en hoor je gehoor te geven aan de ziekte.Ik heb haar ingeschreven bij een assistent en vervolgens word het probleem bij mij neergelegd en moet ik naar het ziekenhuis met me dochter.omdat jullie je verantwoordelijk niet kunnen pakken.mevrouw mahabier dit is al de 2 keer dat er zoiets voorvalt.Mijn advies aan alle mensen is ga niet naar haar .Als je daar toch patiΓ«nt bent vraag om dokter sultan.Want na de 15 jaar dat ik patiΓ«nt ben hier heeft mevrouw mahabier me maar 1 keer behandeld en dan maakt zei wel achter haar telefoon zulke beslissingen terwijl ze mij niet eens kent.Een belangrijke feit is dat ik dokter sultan ben tegengekomen en die zegt me langs te komen en dan gebeurt dit vervolgens een dag later .Bedankt slechter kan niet als arts.
Patient yourself here. I have registered my newborn daughter who is six weeks early. Then she has a fever and I want my girlfriend to make an appointment. Apparently that is not possible because my mother's daughter is not a patient there. My daughter was born 6 weeks early and has a 38.7 degree fever. and you have to respond to the disease. I registered her with an assistant and then the problem is put to me and I have to go to the hospital with my daughter. Because you cannot be responsible. Mrs. mahabier this is all 2 times something like this happens. My advice to all people is not to go to her. If you are a patient please ask for doctor sultan. Because after the 15 years that I am a patient here, Mrs. mahabier treated me only once and then said on her phone such decisions while she does not even know me. An important fact is that I have met Dr. Sultan and he tells me to come and then this happens a day later. Thanks worse ka n not as a doctor.
F
Faadje Elya on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Slechte huisarts. 1 huisarts spreekt niet eens normaal Nederlands en luister niet naar jou. Tijdens een consult moet je haar wijzen op allerlei punten die ze niet heeft gezien of niet bespreekt. Ze rafelen alles af zodat ze snel de volgende patient kunnen "helpen". Ze weten vaak niet waar ze het over hebben en sturen doodzieke mensen met een parcetamol naar huis. Als je een afspraak wilt maken , ben je 3 weken later pas aan de beurt tenzij je daar iemand goed kent. Vriendjespolitiek is daar vaak aan de orde. Ik raad deze huisarts af en schrijf mij spoedig mogelijk uit.
Bad GP. 1 GP does not even speak normal Dutch and does not listen to you. During a consultation you have to point out all kinds of points to her that she has not seen or discussed. They unravel everything so that they can quickly "help" the next patient. They often do not know what they are talking about and send critically ill people home with a parcetamol. If you want to make an appointment, your turn will not be until 3 weeks later unless you know someone there very well. Favoritism is often an issue there. I do not recommend this doctor and I will deregister as soon as possible.

Write some of your reviews for the company Huisartspraktijk Mw. V.S. Mahabier

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *