LOXAM Rental - Küppersweg 39

3.7/5 based on 3 reviews

Homepage | Méér dan alleen materieelverhuur | LOXAM - Loxam - Loxam.nl

LOXAM - Méér dan alleen materieelverhuur

Homepage | Méér dan alleen materieelverhuur | LOXAM - Loxam - Loxam.nl

24 MRT. — 31 DEC. 2022

Hilti en Loxam Rental pakken primeur met draagbare accupack

Lees dit artikel

Contact LOXAM Rental

Address :

Küppersweg 39, 2031 EA Haarlem, Netherlands

Phone : 📞 +
Postal code : 2031
Website : http://www.loxam.nl/
Categories :
City : Haarlem

Küppersweg 39, 2031 EA Haarlem, Netherlands
G
Gregory Van Hees on Google

B
Bart Hogaarts on Google

M
Mo Abziz on Google

huur een schrobmachine als ik op de dag dat we hebben afgesproken bel waar die blijft krijg ik te horen dat de manager vrij is en dat de medewerker alleen staat sorry kan het vandaag niet leveren Heb mij uit laten schrijven, hier doen we geen zaken meer mee.
rent a scrubber if I call where it stays on the day we have agreed I am told that the manager is free and that the employee is on his own sorry cannot deliver today Have me unsubscribe, we no longer do business with this.

Write some of your reviews for the company LOXAM Rental

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *