Medical Center Gaffar - 's-Gravendijkdreef 206

3/5 based on 6 reviews

Contact Medical Center Gaffar

Address :

's-Gravendijkdreef 206, 1104 DA Amsterdam, Netherlands

Phone : 📞 +
Postal code : 1104
Website : http://www.gaffar.nl/
Categories :
City : Amsterdam

's-Gravendijkdreef 206, 1104 DA Amsterdam, Netherlands
M
Mo Gooshan on Google

S
Sharina Gaffar on Google

Beste patienten, Meneer Rawisankar Dhondai is geen patient van deze praktijk en nooit geweest ook. De recensie is waarschijnlijk voor een andere praktijk bedoeld. Ik zou willen voorstellen dat u zelf komt en beoordeelt of u de praktijk en de medewerkers goed vind. Mvg, Tandarts S.N. Gaffar
Dear patients, Mr. Rawisankar Dhondai is not a patient of this practice and has never been. The review is probably meant for a different practice. I would like to suggest that you come and assess whether you like the practice and the employees. Mvg, Dentist S.N. Gaffar
D
Deepak Master on Google

Dit is een heel slechte partijk. Ik ben niet goed behandeld. Al mijn gezonde tanden zijn verrot door een behandeling. Zo'n slechte tandarts ben ik nooit eerder tegen gekomen. Nu moet ik al mijn tanden laten uittrekken. Ik moet nu met kunst gebit door het leven door een slechte tandarts.
This is a very bad party. I have not been treated well. All my healthy teeth are rotten from treatment. I've never met such a bad dentist before. Now I have to have all my teeth pulled out. I now have to go through life with artificial teeth from a bad dentist.
L
Linda vL on Google

Hele fijne tandarts. Kom er al jaren zeer tevreden vandaan. Een andere tandarts had gezegd dat ik een gaatje had en terug moest komen om te laten vullen. Daarvoor ging ik naar haar maar ze kon niets vinden, dus niet onnodig vullen. Ik kreeg ook een proeftube tandpasta mee, waardoor ik ook van mijn gevoelige tanden af ben. Edit: Ze is ook heel goed met (kleine) kinderen.
Very nice dentist. Have been very satisfied from there for years. Another dentist had said that I had a cavity and that I should come back to have it filled. I went to her for that, but she couldn't find anything, so no unnecessary filling. I also got a test tube of toothpaste, which also got rid of my sensitive teeth. Edit: She is also very good with (small) children.
R
Raj Darji on Google

This is a very bad party. I have not been treated well. all my healthy teeth are rotten from treatment. I've never met such a bad dentist before. Now I have to go through life with artificial teeth due to a bad dentist.
D
Dilyana Vlaeva on Google

The dentist is good but the receptionist is the worse one ever. I have asked 3 times over the phone and 2 times by email to withdraw my personal information and I never got it. It is frustrating to deal with it when the request is so simple but never executed.

Write some of your reviews for the company Medical Center Gaffar

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *