Multifunctioneelcentrum Het Bestegoed - Tabaksweg 22

4.4/5 based on 8 reviews

Contact Multifunctioneelcentrum Het Bestegoed

Address :

Tabaksweg 22, 3921 CM Elst, Netherlands

Postal code : 3921
Categories :
City : Elst

Tabaksweg 22, 3921 CM Elst, Netherlands
J
John Groenen on Google

T
Thomas van der Blom on Google

t
ton on Google

Nu
Now
C
Car on Google

Fijne ruimte voor allerlei activiteiten.
Fine space for all kinds of activities.
J
Jan Pieter Den Ouden on Google

Iedere woensdagmorgen gezellig 65+ praten met koffie en koek gesponsord door AH.
Every Wednesday 65+ socializing with coffee and cake sponsored by AH.
A
Aart van Neerbos on Google

Gratis parkeren, bar aanwezig, en het hele dorp maakt er gebruik van.
Free parking, bar available, and the entire village uses it.
G
Geuzina van Breenen on Google

Fantastische locatie...jammer dat de Gemeente Rhenen Rhenense verenigingen weg jaagt uit Rhenen om te repeteren of avonden te organiseren. Ze moeten zich als bestuurders diep schamen!!!
Fantastic location ... it is a shame that Rhenen's Rhenen Association is chasing away from Rhenen to rehearse or organize evenings. They must be ashamed as directors !!!
L
Larissa on Google

Super mooi gebouw, slim dat er verschillende organisaties in zitten. Wat mij betreft kan het sociale/openbare gedeelte nog wel meer gebruikt worden, wordt nu niet optimaal benut.
Super nice building, smart that it contains different organizations. As far as I'm concerned, the social/public part could be used more, it is not being used optimally at the moment.

Write some of your reviews for the company Multifunctioneelcentrum Het Bestegoed

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *