Psychiatrie Rick Blom - Droogsestraat 7

5/5 based on 1 reviews

Home

Praktijk Rick Blom is een GGz-praktijk voor psychiatrie, psychotherapie en psychoanalyse.
De praktijk is gelegen in Malden, nabij Nijmegen.
U kunt bij mij terecht voor uiteenlopende problemen, zoals somberheidsgevoelens, angsten, een gebrek aan zelfwaardering of zelfvertrouwen maar ook problemen in werk, studie of relaties.
De behandeling bestaat meestal uit een vorm van psychotherapie en vindt plaats in een veilige, vertrouwde setting.
Daarnaast verleen ik psychiatrische consulten en/of advies inclusief medicatie voor uiteenlopende vragen.
Tevens geef ik leertherapie en supervisie aan GGZ professionals veelal in het kader van hun opleiding tot psychiater, (Gz)-psycholoog, psychotherapeut of verpleegkundig specialist.

Contact Psychiatrie Rick Blom

Address :

Droogsestraat 7, 6581 KH Malden, Netherlands

Postal code : 6581
Website : http://www.praktijkrickblom.nl/
Categories :
City : Malden

Droogsestraat 7, 6581 KH Malden, Netherlands

Write some of your reviews for the company Psychiatrie Rick Blom

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *