Rijschool Wierenga - Nijverheidsweg 18e

4.7/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Rijschool Wierenga

Address :

Nijverheidsweg 18e, 3534 AM Utrecht, Netherlands

Phone : πŸ“ž +879
Postal code : 3534
Website : http://www.wierenga.nl/
Categories :
City : Utrecht

Nijverheidsweg 18e, 3534 AM Utrecht, Netherlands
N
Nikki Westerveld on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Goede rijschool. Ik heb mijn praktijk in één keer gehaald! Ze helpen je met je persoonlijke drempels in het verkeer te overwinnen om optimaal deel te kunnen nemen aan het verkeer. Mijn rijinstructeur was direct en in het begin had ik hier moeite mee, maar je leert er wel sneller goed door rijden.
Good driving school. I passed my practice in one go! They help you overcome your personal barriers in traffic in order to optimally participate in traffic. My driving instructor was direct and I had trouble with this in the beginning, but you learn to drive well faster.
N
Nena Olivers on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Super rijschool! Mijn rijinstructrice was Sonja Wierenga en ik vond haar heel fijn. Ze is heel duidelijk en rechtvaardig, en je kan ook zeker met haar kletsen. Je leert bij deze rijschool stap voor stap rijden met het RIS boekje. Daarbij doe je op een gegeven moment een zelfstandige rit, dit houdt in dat je zelf een locatie mag kiezen waar je vervolgens naartoe rijdt zonder instructies. Ik vond dit een hele leuke toevoeging aan de rijlessen en ik kreeg nog meer zin om mijn rijbewijs te halen omdat het echt al een inzicht gaf in hoe het zal zijn als ik mijn rijbewijs gehaald heb. Daarnaast rijden ze bij deze rijschool niet telkens de standaard CBR routes. We zijn op veel plekken geweest in Utrecht en ik ben zelfs met een pontje de rivier de Lek overgegaan. Ik was heel zenuwachtig voor mijn praktijk examen maar Sonja kon mij goed geruststellen en ik ben in één keer geslaagd! Kortom, ik raad deze rijschool zeer zeker aan!
Super driving school! My driving instructor was Sonja Wierenga and I really liked her. She is very clear and fair, and you can definitely chat with her too. You learn to drive step by step at this driving school with the RIS booklet. At a certain point you do an independent ride, this means that you can choose a location yourself, where you then drive to without instructions. I thought this was a very nice addition to the driving lessons and it made me want to get my driver's license even more because it really gave an insight into what it will be like when I get my driver's license. In addition, they do not always drive the standard CBR routes at this driving school. We have been to many places in Utrecht and I even took a ferry across the river Lek. I was very nervous for my practical exam but Sonja was able to reassure me and I passed in one go! In short, I highly recommend this driving school!
s
saar rahakbauw on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Aanrader als je opzoek bent naar een goede rijschool in Utrecht. Zowel Kickie als Sonja leggen je alles op een rustige en duidelijke manier uit. Als iets onduidelijk is kan je het altijd nog een keer vragen en leggen ze het graag nogmaals uit. Ik heb het als erg prettig ervaren om elke rijles feedback te krijgen op zowel de aandachtspunten als wat erg goed ging tijdens de les. Daar bouw je de volgende les weer op verder tot aan je examen. Tijdens de lessen maken ze je ook bewust van het (soms niet volgen van de regels) het rijgedrag van anderen. Daardoor leer je goed te anticiperen op het verkeer om je heen. Prettige en duidelijke communicatie vanaf het eerste moment, de proefles, de rijlessen en vervolgens wat je kunt verwachten tijdens je examen. Daarnaast is het tijdens de les ook erg gezellig maar blijft de focus altijd op de veiligheid van jezelf en anderen. Van plan om te gaan lessen? Twijfel niet en vraag een proefles aan!
Recommended if you are looking for a good driving school in Utrecht. Both Kickie and Sonja explain everything to you in a calm and clear way. If something is unclear, you can always ask again and they will gladly explain it again. I have experienced it as very pleasant to receive feedback every driving lesson on both the points for attention and what went very well during the lesson. You build on that in the next lesson until your exam. During the lessons they also make you aware of the (sometimes not following the rules) the driving behavior of others. As a result, you learn to anticipate the traffic around you well. Pleasant and clear communication from the first moment, the trial lesson, the driving lessons and then what to expect during your exam. In addition, it is also very pleasant during the lesson, but the focus always remains on the safety of yourself and others. Planning to take lessons? Do not hesitate and request a trial lesson!
F
Frits Stulen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Een geweldige rijschool! Heb les gehad van Kickie Ultee en dit was voor mij de ideale rijinstructeur. Kickie is iemand met heel veel ervaring en leert je ook echt goed en veilig autorijden. Ondanks ik niet de makkelijkste leerling was ben ik hem altijd dankbaar voor zijn professionaliteit en de manier waarop hij je uit een dip of een panieksituatie kon halen, aan je houding of gezichtsuitdrukking had Kickie al genoeg om je weer op weg te helpen. Afgezien het een top instructeur is, hebben we ook gigantisch veel gelachen en is hij ook altijd in voor een dolletje, mits de situatie ertoe is, want veiligheid boven alles. Voor mij persoonlijk is er geen betere rijschool en Kickie is echt een topper, dankzij hem heb ik dan ook mijn rijbewijs in één keer gehaald!
A great driving school! I had lessons from Kickie Ultee and this was the ideal driving instructor for me. Kickie is someone with a lot of experience and also teaches you to drive properly and safely. Although I was not the easiest student, I am always grateful for his professionalism and the way he could get you out of a dip or panic situation, your attitude or facial expression was enough to get Kickie back on track. Apart from being a top instructor, we also had a lot of laughs and he is always up for a laugh, if the situation is right, because safety comes first. For me personally there is no better driving school and Kickie is really a winner, thanks to him I got my driver's license in one go!
M
Maria Frenk on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Er is geen betere rijschool! Echt een super goede ervaring gehad met Sonja Wierenga! Sonja geeft op een zeer gestructureerde en duidelijke manier les. Er is in het begin veel aandacht voor theorie waarbij ze je elke keer een stapje verder meeneemt. Op basis van de RIS methode ga je van beheersing van de auto naar makkelijke verkeerssituaties, moeilijke acties en verkeerssituaties en gedrag en verantwoordelijkheid in het verkeer. Sonja leert je echt goed auto rijden, waarbij ze erg geduldig is en op de juiste momenten pusht. Ze is heel goed met plannen en een gestructureerde lesopzet. Komt altijd afspraken na, is flexibel als dat nodig is en kan en heeft persoonlijke aandacht voor je. In tegenstelling tot andere rijscholen is er echt volledige aandacht voor de leerling tijdens het rijden en is Sonja constant betrokken. Ze heeft veel ervaring en kan daarmee goed helpen met zwakke punten en hoe je daar mee om kan gaan. Ze maakt je echt een verantwoordelijke en goede verkeersdeelnemer. Ik heb dan ook het theorie examen als het praktijk examen in één keer gehaald! Naast dit alles is Sonja ook gewoon een fantastisch mens en leuk om mee in de auto te zitten. Ze kan goed bepalen hoe iemand in elkaar zit en je helpen dat op een betere manier te gebruiken. Ik wil Sonja heel erg bedanken dat ik ondanks Corona toch nog best heel snel mijn rijbewijs gehaald heb! En dat als 38 jarige zonder eerdere leservaring ;)
There is no better driving school! Had a really great experience with Sonja Wierenga! Sonja teaches in a very structured and clear way. In the beginning there is a lot of attention for theory, where she takes you a step further each time. Based on the RIS method, you go from controlling the car to easy traffic situations, difficult actions and traffic situations and behavior and responsibility in traffic. Sonja really teaches you how to drive a car, where she is very patient and pushes at the right moments. She is very good with planning and a structured lesson design. Always keeps to agreements, is flexible when necessary and can and has personal attention for you. Unlike other driving schools, there is really full attention for the student while driving and Sonja is constantly involved. She has a lot of experience and can therefore help with weaknesses and how to deal with them. It really makes you a responsible and good road user. I passed the theory exam as well as the practical exam in one go! In addition to all this, Sonja is also just a fantastic person and fun to be in the car with. She can determine how someone is put together and help you use that in a better way. I would like to thank Sonja very much for getting my driver's license very quickly despite Corona! And that as a 38-year-old without previous teaching experience ;)
s
sanne smit on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Een dikke 10 voor deze rijschool! Mijn praktijk (en theorie) heb ik in één keer gehaald, dankzij de lessen van Sonja. Hier heb ik mijn eerste proefles gedaan en het voelde meteen goed. Ik ben niet zo zelfverzekerd, heb een concentratiestoornis waardoor het leren wat moeizamer gaat. Veel heb ik getwijfeld maar dankzij Sonja heb ik de moed erin gehouden. Zij heeft echt aandacht voor jou, wie je bent en herkent je valkuilen. In de auto was de sfeer altijd goed - met haar kun je gezellig kletsen maar ze is ook oplettend en houdt je goed bij de les. Ook al twijfelde ik aan mezelf, ik ben altijd met veel zin naar de lessen gegaan. De lessen zijn zeer gevarieerd. Met de RIS methode leer je stap voor stap - eerst de auto leren kennen en onder controle krijgen. Daarna volgen allerlei handelingen en situaties in het verkeer die steeds β€˜moeilijker’ worden. Na elke les bespraken we kort wat wel/niet goed ging en wat we de volgende les ging doen. Zo kon ik mij goed voorbereiden, dmv lezen en video’s te kijken. We hebben op verschillende locaties gereden en ook een zelfstandige rit naar Amersfoort dierenpark. Sonja herhaalt veel informatie tijdens de lessen, soms ging het mijn ene oor in en de ander uit. Nu ik alleen de weg op ga, hoor ik haar nog, waardoor ik een stuk zelfverzekerde achter het stuur zit en weet wat ik moet doen. Al met al; dit is een no-nonsense rijschool met kwaliteit en veel ervaring. Betrouwbaar en goed bereikbaar. En, ze zijn eerlijk en laten je niet zomaar afrijden als ze zien dat je er eigenlijk nog niet klaar voor bent.
A big 10 for this driving school! I passed my practice (and theory) in one go, thanks to Sonja's lessons. Here I did my first trial lesson and it immediately felt good. I'm not that confident, I have a concentration disorder that makes learning a bit more difficult. I doubted a lot, but thanks to Sonja I kept the courage in it. She really pays attention to you, who you are and recognizes your pitfalls. The atmosphere in the car was always good - you can have a nice chat with her, but she is also observant and keeps you on track. Even though I doubted myself, I always went to the lessons with great enthusiasm. The lessons are very varied. With the RIS method you learn step by step - first get to know the car and get it under control. This is followed by all kinds of actions and situations in traffic that become increasingly 'difficult'. After each lesson, we briefly discussed what went well and what didn't and what we were going to do in the next lesson. This way I was able to prepare well, by reading and watching videos. We drove to several locations and also a self-drive to Amersfoort zoo. Sonja repeats a lot of information during the lessons, sometimes it went in one ear and out the other. Now that I'm on the road alone, I can still hear her, which makes me feel a lot more confident behind the wheel and know what to do. Altogether; this is a no-nonsense driving school with quality and a lot of experience. Reliable and easily accessible. And, they are honest and won't let you drive off if they see that you're not really ready yet.
R
Robin Dirks on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Zeker een aanrader! Bij deze rijschool geweest voor motorrijlessen bij AndrΓ©. Voorheen nog nooit op een motor gereden en ken Utrecht en omgeving niet goed, omdat ik hier niet ben opgegroeid. De instructies waren zowel tijdens als na de lessen duidelijk. Ook werden er tips gegeven voor zowel de voorbereidingen op AVB, AVD en theorie. Alle 3 de examens in een keer gehaald, wat ik persoonlijk veel vind zeggen over de rijschool en instructeur! De kop koffie was ook altijd lekker :)
Highly recommended! Been to this driving school for motorcycle lessons with AndrΓ©. I've never ridden a motorcycle before and I don't know Utrecht and the surrounding area well, because I didn't grow up here. The instructions were clear both during and after the lessons. Tips were also given for the preparations for AVB, AVD and theory. Passed all 3 exams at once, which I personally think says a lot about the driving school and instructor! The cup of coffee was always nice too :)
M
Max Peters on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Een prima, gedegen rijopleiding auto doorlopen bij deze rijschool, bij Kickie Ultee. Zoals andere mensen ook al zeggen, Kickie is zeer ervaren en hij zit altijd met volle aandacht naast je, zijn uitleg is helder, zijn communicatie eerlijk en direct, soms streng maar rechtvaardig. Daarnaast is hij eigenlijk altijd goedgehumeurd en zorgt hij voor een goede, ontspannen sfeer tijdens de lessen. Soms zorgt dit wel voor heel veel anekdotes en geklets waarbij er wat tijd verloren kan gaan, zeker aan het begin van een les, maar hij is zich daar van bewust en je mag hem erop aanspreken. Tevens was flexibiliteit met de planning van de lessen ook nooit een probleem. Ik heb veel geleerd in een korte tijd en heb het idee dat ik alle aspecten van het autorijden goed heb kunnen oefenen. Met Sonja tevens enige communicatie gehad aan het begin van de opleiding en af en toe tussendoor, ook daarover zeer tevreden.
An excellent, thorough car driver training course at this driving school, at Kickie Ultee. As other people say, Kickie is very experienced and he always sits next to you with full attention, his explanation is clear, his communication is honest and direct, sometimes strict but fair. In addition, he is always in a good mood and ensures a good, relaxed atmosphere during the lessons. Sometimes this creates a lot of anecdotes and chatter where some time can be lost, especially at the beginning of a lesson, but he is aware of that and you can talk to him about it. Flexibility with the planning of the lessons was also never a problem. I have learned a lot in a short time and I feel that I have been able to practice all aspects of driving well. Also had some communication with Sonja at the start of the training and occasionally in between, very satisfied about that too.

Write some of your reviews for the company Rijschool Wierenga

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *