St. Sociaal Collectief - Gonggrijpstraat 52

5/5 based on 1 reviews

Sociaal Collectief; de verbindende factor in sociaal werk - Stichtingsociaalcollectief.nl

Stichting Sociaal Collectief is een brede welzijnsorganisatie in de gemeente Súdwest-Fryslân.

Sociaal Collectief; de verbindende factor in sociaal werk - Stichtingsociaalcollectief.nl

Sociaal Collectief maakt meedoen in stad, dorp of wijk voor iedereen mogelijk.

Contact St. Sociaal Collectief

Address :

Gonggrijpstraat 52, 8606 BT Sneek, Netherlands

Phone : 📞 +79
Postal code : 8606
Website : https://www.stichtingsociaalcollectief.nl/
Categories :
City : Sneek

Gonggrijpstraat 52, 8606 BT Sneek, Netherlands

Write some of your reviews for the company St. Sociaal Collectief

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *