Straatmakerbedrijf Alex Koehoorn - Quirijn de Blaustraat 7

1/5 β˜… based on 1 reviews

Contact Straatmakerbedrijf Alex Koehoorn

Address :

Quirijn de Blaustraat 7, 8607 BR Sneek, Netherlands

Phone : πŸ“ž +9
Postal code : 8607
Categories :
City : Sneek

Quirijn de Blaustraat 7, 8607 BR Sneek, Netherlands
M
Michel Wigbers on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Levert aan zich goed werk, maar controleert niet bij de gemeente hoe hoog je moet liggen, hierdoor ligt mijn straat te laag en kost het meerwerk. Alex neemt al weken zijn telefoon niet op om tot een oplossing te komen.
Does a good job for itself, but does not check with the municipality how high you should be, because of this my street is too low and it costs extra work. Alex has not answered his phone for weeks to come to a solution.

Write some of your reviews for the company Straatmakerbedrijf Alex Koehoorn

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *