Stichting Esdégé-Reigersdaal - J. Duikerweg 1

4.5/5 based on 8 reviews

About Stichting Esdégé-Reigersdaal

Bij mensen met een beschadigd brein, bijvoorbeeld bij dementie, kunnen onnodige prikkels en onrust leiden tot een gebrek aan concentratie of beangstigende situaties. De begeleiding van cliënten met een beschadigd brein is er dan ook vaak op gericht om afleidende en storende prikkels te vermijden. Het herkenbaar maken van activiteiten speelt daarbij een rol. Hieronder een stappenplan voor koffiedrinken. Door consequent het plan te volgen wordt de activiteit ‘koffie drinken’ herkenbaar en voorspelbaar. 

Stappenplan koffiedrinken

1. Koffie/thee kar klaarzetten met alles erop, dit voorkomt veel heen en weer geloop van de begeleider. Heen en weer lopen geeft onnodige prikkels en onrust bij de cliënt.

2. Deuren sluiten en een “Niet storen” bordje op de deur hangen, dit voorkomt dat mensen in en uitlopen.

3. Alles van de kar op tafel zetten, als dan de cliënten aan tafel komen staat alles al klaar. Dus minder prikkels. Begeleiders kunnen zich totaal richten op de cliënt en op het koffie drinken.

4. Cliënten naar vaste plaats aan de tafel begeleiden (eerst afstemmen, contact maken en dan verleiden!), kijk eerst in de ogen van de cliënt : ziet hij/zij je en waar kijkt hij/zij naar en hoe staan de ogen. Maak contact dmv toelachen, aanraken en vervolgens verleiden.

5. Muziek uitzetten (als cliënten niets zeggen, dan zachte muziek), pas uitzetten als iedereen aan tafel zit, omdat de hersenen dan wel bezig gehouden worden met het geluid (geen prikkel leidt tot angst en onrust).

6. Begeleiders gaan aan tafel zitten en blijven zitten. Ze drinken zelf mee (maar houden geen pauze!!). Begeleiders zijn gericht op de cliënten, ze praten niet teveel met elkaar, door zelf mee te drinken stimuleert dat cliënten om zelf ook mee te drinken.

7. Er is een duidelijk begin en duidelijk eind.

8. Na afloop ruimt 1 begeleider de tafel af (eventueel met hulp van een cliënt), een ander begeleidt cliënten naar een andere plaats in de ruimte. Zo worden cliënten geholpen om zich in te stellen op een nieuwe activiteit/nieuwe plaats in de ruimte.

Contact Stichting Esdégé-Reigersdaal

Address :

J. Duikerweg 1, 1703 DH Heerhugowaard, Netherlands

Phone : 📞 +
Postal code : 1703
Website : https://www.esdege-reigersdaal.nl/
Categories :
City : Heerhugowaard

J. Duikerweg 1, 1703 DH Heerhugowaard, Netherlands
M
Mariska Ruchtie on Google

Deze instelling houdt hun cliënten gevangen. Ze mogen er niet uit! Mensenrechten gelden hier niet.
This institution detains their clients. They can't get out! Human rights do not apply here.
g
gerard brugman on Google

Een zeer professionele, klantvriendelijke organisatie voor cliënten met een lichamelijke en of geestelijke beperking.
A very professional, customer-friendly organization for clients with physical and/or mental disabilities.
B
Brenda Quant on Google

Ik werk en zwem, als client, al jaren met veel plezier!
I have been working and swimming as a client for many years with great pleasure!
L
Leslie White on Google

Onthouden hun cliënten van bezoek. Onmenselijk hoe ze hun cliënten laten creperen van eenzaamheid bedekt onder de leugen van covid-19.
Refrain from visiting their clients. Inhuman how they let their clients suffer from loneliness covered in the lie of Covid-19.
J
Joke Uijtten Boogaart on Google

Is mijn werkgever. En fijn om te werken
Is my employer. And nice to work with
W
Wim De Wolf on Google

Werk hier met veel plezier al meer dan 18 jasr
Have fun working here for more than 18 jasr
W
Wilco Hu on Google

Vooral de woorden "zo doen we dit altijd" en "ik ga er niet tussen zitten" zijn de standaard antwoorden die je krijgt. Het verdienmodel staat voorop, het welzijn van de patiënt is secundair. Oplossingen buiten gebaande paden om zijn niet bespreekbaar, een ieder binnen de stichting blijft op zijn eilandje zitten en voelt zich alleen verantwoordelijk voor zijn of haar "eigen" stukje. Dus zodra je buiten de reeds bekende manieren of structuren naar een oplossing wilt zoeken, verstrekt men geen enkele medewerking. Kortom vastgeroeste bureaucratie ten top.
Especially the words "that's how we always do this" and "I'm not going to get stuck" are the standard answers you get. The business model is paramount, the well-being of the patient is secondary. Off-road solutions are not negotiable, everyone within the foundation remains on his islet and only feels responsible for his or her "own" piece. So as soon as you want to look for a solution outside the already known ways or structures, no cooperation is given. In short, bureaucracy at its best.
F
Fueynam chang sanhueza on Google

Heel gezellig , ik krijg een sticker met , ik heb een goed leven gehad. Waarschijnlijk ga ik met een glimlach in mijn kist liggen.
Very nice, I get a sticker saying, I've had a good life. I will probably lie down in my coffin with a smile.

Write some of your reviews for the company Stichting Esdégé-Reigersdaal

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *